2 januari 2015; beëdiging Arie Epskamp en Kirsten Dielemans in de Gemeenteraad Alkmaar

Volledige Gemeenteraad Alkmaar

Vandaag was een hele bijzondere dag voor de Senioren Partij Alkmaar…Dank zij uw stem zijn vandaag Arie Epskamp en Kirsten Dielemans beëdigd in de Gemeenteraad van Alkmaar. Van niets naar twee zetels, dat is best heel bijzonder en zo werd dat ook ervaren. In de commissies zijn Gerard Vierbergen, Carla Tak- Hoogendijk en Piet Rozing voor SPA benoemd.

Na het beëdigen werd het coalitieakkoord, dit zijn zeg maar de afspraken die OPA, VVD,CDA en D66 met elkaar gemaakt hebben voor de komende jaren, door Victor Kloos (van OPA) toegelicht. Het coalitieakkoord heeft de naam:” Het wordt zomer” gekregen.

 

Na alle partijen heeft ook Arie Epskamp namens SPA commentaar gegeven op het programma. In het akkoord waar ook een paar belangrijke punten voor SPA in zijn overgenomen vonden wij toch een aantal punten waar wij heel kritisch over zijn…Misschien, zo verwoorde Arie het heel mooi, is het op een aantal punten al een beetje winter.. De bijdrage zullen we binnenkort op deze internet site plaatsen als u meer over wilt weten. Wij zullen u de komende jaren op de hoogte houden van alles dat SPA in de raad gaat doen. Dit doen natuurlijk Arie en Kirsten niet alleen maar gelukkig met een groot aantal actieve SPA leden!

 

Zo gaan Gerard, Carla en Piet de fractie ondersteunen in commissies, gaat Agnes van Meenen die ook al veel ervaring heeft ondersteunen op het gebied van onder andere zorg en mogen we gelukkig ook op de niet aflatende steun van Frans Kilian, Peter van der Heijde, Harold Bos, Peter Hoogenbosch rekenen, het bestuur en nog diverse leden van SPA rekenen! Met zo’n team krijgen de Senioren in Alkmaar echt meer gehoor!

 

Wordt vervolgd….

 

Vanaf 1 januari 2015 zorgtaken naar Gemeente

Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor een aantal taken die voorheen landelijk geregeld werden, dit wordt met een mooi woord decentralisatie genoemd. Tot deze taken behoren onder andere de gehandicapten- en de jeugdzorg. Vanmorgen staat in het nieuws dat de kortingen die instellingen verwachten meer zijn dan de door het kabinet becijferde 3%, meer dan de helft van de instellingen verwachten dat deze korting 10 tot zelfs 30% zal zijn.

Doodeng als je dit zo leest, dit zijn net als oudere mensen hele kwetsbare groepen!

De meeste gemeentes zijn nog niet klaar voor de grote operatie die er aan zit te komen, wij betwijfelen of Alkmaar dit wel is..en welke keuzes er gemaakt gaan worden. Wij hebben al aangegeven als Senioren Partij Alkmaar niet te willen kiezen voor grote prestigieuze projecten maar te kiezen voor meer geld naar de zorg!!!

Kies op 19 november daarom zorgzaam..kies SPA!

Namens SPA

Kirsten Dielemans

zorg en geld

De hoofddoelstellingen van de Seniorenpartij Alkmaar op een rij.

 

 

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft gekozen voor vier hoofddoelstellingen, te weten:

1.
De aanleiding voor het ontstaan van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is mede gelegen in de beperkte aandacht die de reguliere partijen geven aan het toenemend aantal senioren. Wij willen een onafhankelijke partij zijn. Dat wil zeggen dat wij wel rekeninghouden met wat landelijk wordt bepaald, maar dat wij een eigen koers varen voor zover dat binnen de geldende wettelijke kaders kan.
2.
Over tien jaar zal het huidige aantal senioren zijn verdubbeld. De economische belangrijkheid hiervan laat zich raden. Voor ons zijn senioren mensen die in de loop van de komende 10 tot 15 jaar post-actief worden en voor wie er dan beleid ontwikkeld dientte zijn om van de tijd na de pensionering te genieten en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Seniorenbeleid is daarom een reeds bestaande noodzaak waaraan vooralsnog weinig uitvoering wordt gegeven.
3.
SPA wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken. Senioren dienen, waar mogelijk, een zelfstandig bestaan te leiden. Het feit machteloos te zijn tast de menselijke waardigheid en de saamhorigheid inde samenleving aan.
4.
SPA staat voor een veilige samenleving waarin plaats is voorvrijheid, gerechtigheid en verdraagzaamheid. Respect voor natuur en milieu vloeit uit deze opstelling voort. Mensen zijn voor hun ontplooiing op elkaar aangewezen en zijn verantwoordelijk voor het bieden van een toekomst aan hun kinderen en kleinkinderen.Senioren en andere buiten het arbeidsproces vallende groepen mogen in de samenleving niet van deze verantwoordelijkheid worden uitgesloten.

 

Voor verdere informatie klik hier.

Senioren opnieuw gepakt

Senioren opnieuw gepakt senioren opnieuw gepakt

ALKMAAR – De uitgelekte kabinetsplannen (VVD en PvdA), met hulp van o.a. D’66 voor minder belastingkorting voor senioren zijn heel slecht voor de koopkracht van deze kwetsbare groep.
.
Senioren opnieuw gepakt. Senioren zijn boos over de uitgelekte plannen van de regeringspartijen, PvdA en VVD, ondersteund door o.a. D’66, om de belastingkorting voor senioren te beperken.De meeste senioren hebben een doodgewoon pensioen opgebouwd, De pensioenuitkering is opgespaard loon waarover al meerdere keren belasting is geheven. De geruststellende opmerkingen vanuit het VVD/PvdA kabinet dat “iedereen” wat zal merken van de verbeterde economie blijkt niet te gelden voor de groep senioren met een klein pensioentje.

.
arie epskamp“Dat brengt met zich mee dat de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)  zich tot het uiterste zal inspannen om belastingverhogingen in Alkmaar te voorkomen”, aldus Arie Epskamp, de lijstaanvoerder van deSeniorenPartij Alkmaar (SPA)..

In het verkiezingsprogramma voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen staat dan ook opgenomen dat deSeniorenPartij Alkmaar (SPA) niet zal instemmen met belastingverhogingen in Alkmaar.

Meer investeren voor werk senioren en jongeren

senioren

Meer investeren voor werk senioren en jongeren.

Een Europese motie waarin de EU-lidstaten wordt gevraagd meer te investeren in het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren en senioren is met grote meerderheid aangenomen.

Arie Epskamp, voorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is blij dat de motie zo’n brede steun kreeg. Jeugdwerkloosheid is een groot probleem en daar is terecht veel aandacht voor. Nu is er ook op EU niveau aandacht gevraagd voor senioren die hun werk kwijt zijn geraakt. die groep groeit helaas ook. Iemand van 50 jaar die zijn of haar baan kwijt is, komt moeilijk weer aan de bank, maar moet dan nog wel 17 jaar tot het pensioen overbruggen.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) pleit voor een regionale aanpak. Om werkloze senioren weer aan het werk te krijgen, moet onder werkgevers meer bekendheid komen over de stimulansmaatregelen voor de doelgroep vindt de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en vraagt zich af of er voldoende bekendheid aan de maatregelen wordt gegeven. Door in te zetten op voorlichting aan werkgevers, kan de situatie verbeterd worden.

 

Nieuwsbrief SeniorenPartij Alkmaar

NIEUWSBRIEF NO: 2-2014senioren

 

Ontwikkeling ledental van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA):

Het steeds stijgend aantal leden bewijst dat de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) een belangrijke factor van betekenis aan het worden is. Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) bedankt alle leden voor het gestelde vertrouwen en zullen dat sámen met u bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zeker waar maken!!

 

19 november 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Alkmaar:

In tegenstelling tot de andere gemeenten in Nederland wordt in Alkmaar de gemeenteraadsverkiezingen niet in maart 2014 maar 19 november 2014 gehouden.  Deze gemeenteraadsverkiezing is op een andere datum vastgesteld in verband met de gemeentelijke herindeling. Schermer en Graft-de Rijp gaan dan tot de gemeente Alkmaar behoren.

Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is druk bezig met de voorbereidingen voor de a.s. campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Zoals onze statuten voorschrijven is formeel het bestuur aangewezen als kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Voorts zullen spoedig de commissies van start gaan om te komen tot een verkiezingsprogramma. Het raamwerk is vrijwel gereed en nu is het zaak om met de leden en vertegenwoordigers van organisaties te gaan praten.

Ook de campagnecommissie zal snel van zich laten horen.

Al die activiteiten kunnen we natuurlijk niet alleen en daarom vragen wij uw hulp. Lees de oproep hieronder!!

 

Met de Ouderenpartij Noord–Holland, vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Holland, is regelmatig contact over de gemeenteraadsverkiezingen. Tot onze grote vreugde hebben zij een donatie voor het jaar 2013 overgemaakt en een toezegging gedaan om ons financieel te ondersteunen bij onze campagneactiviteiten. Om die acties allemaal  te kunnen betalen is veel geld nodig, vandaar dat wij u verzoeken de contributie z.s.m. over te maken. De contributie is voor het jaar 2014 ongewijzigd gebleven n.l. € 12,-. De penningmeester, de heer Koos Boersen is met uw snelle overmaking heel blij.

 

OPROEP AAN ONZE LEDEN:

Om te komen tot een goede evenwichtige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen roepen we de leden op om zich aan te melden voor een plaats op de kandidatenlijst.  Ook kunt u als leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)  zelf kandidaten voordragen voor een plaats op de kandidatenlijstMet de kandidaatstellingscommissie kan dan van gedachten worden gewisseld.

Nadere informatie over deze procedure kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, de heer Arie Epskamp, Tirolstraat 96, 1827 EW Alkmaar. Telefoon: 072-5618215 of via het mailadres: info@seniorenpartijalkmaar.nl  Alle gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Wij vragen ook leden om zich beschikbaar te stellen voor twee commissies n.l. de commissie

verkiezingsprogramma en de campagnecommissie.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur, mw. Ank Rademaker, Karinthiëstraat 12, 1827 EP Alkmaar. Telefoon: 06-25016016.

 

Ontwikkelingen thuiszorg:

In de pers verscheen het bericht dat de staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid overleg ging voeren met organisaties voor thuishulp en betrokken gemeenten iv.m. het dreigende ontslag van vele thuishulpen. De oorzaak van het ontslag ligt in de decentralisatie van taken met een veel krapper budget.

Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft een brief verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders en de vraag  neergelegd of er al zicht bestaat op welke manier de Alkmaarse partners op deze kwestie gaan inspelen. De SeniorenPartij Alkaar (SPA) heeft aangegeven dat alles op alles moet worden gezet om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden en dat deze kwetsbare groep op ons moet kunnen blijven rekenen.

Het College van Burgemeester en Wethouders is in een uitgebreide reactie op onze vragen en opmerkingen ingegaan.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris van het bestuur.

 

PvdA en VVD negeren oproep ouderenbonden:

De regeringspartijen PvdA en VVD hebben zich niets aangetrokken van een oproep van de samenwerkende ouderenorganisaties om een Tweede Kamer motie aan te nemen. In de motie werd gevraagd om ouderen te compenseren voor hun koopkrachtverlies.

 

De motie werd ingediend bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn. Alle kamerleden kregen een Email van de samenwerkende ouderenorganisaties met de oproep de motie te steunen.

In de motie wordt aangetoond dat de koopkrachtontwikkeling voor ouderen in 2013 en 2014 een stuk nadeliger uitpakt dan voor andere groepen. Een rechtvaardig inkomensbeleid betekent dat gelijke koopkrachtontwikkeling voor alle inkomensgroepen nagestreefd moet worden. Daarom werd bij motie opgeroepen om de Wet Koopkrachttegemoetkoming voor iedere AOW-gerechtigde in stand te houden of te zorgen voor vergelijkbare compensatie.

 

De Kamer was er  al op gewezen dat als gevolg van de door de regering voorgestelde maatregelen ouderen zouden worden geconfronteerd met een forse koopkrachtdaling die varieert van -1.8% tot 6.1%. De regeringspartijen PvdA en VVD verwierpen de motie!!!

 

Dagelijks bestuur:senioren

Voorzitter: Arie Epskamp

Telefoon: 06-41755123

Secretaris:  Ank Rademaker

Telefoon: 06-25016016

Penningmeester: Koos Boersen

Telefoon: 072-5618303

 

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is 16 augustus 2012 opgericht. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en het maatschappelijk welzijn van alle inwoners. DeSeniorenPartij Alkmaar (SPA) staat voor een veilige samenleving op straat en thuis, wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken.

 

Bankrelatie: Triodos Bank, Rekeningnummer 25.47.95.935 t.n.v. SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

PvdA en VVD negeren oproep ouderenbonden

De regeringspartijen PvdA en de VVD hebben zich niets aangetrokken van een oproep van de samenwerkende seniorenouderenorganisaties om een Tweede Kamer motie aan te nemen. In de motie werd gevraagd ouderen te compenseren voor hun  koopkrachtverlies.

De motie werd ingediend bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van sociale Zaken en Welzijn. Alle kamerleden kregen een Email van de samenwerkende ouderenorganisaties met de oproep de motie te steunen.

 

in de motie wordt aangetoond dat de koopkrachtontwikkeling voor ouderen in 2013 en 2014 een stuk nadeliger uitpakt dan voor andere groepen. Een rechtvaardig inkomensbeleid betekent dat gelijke koopkrachtontwikkeling voor alle inkomensgroepen nagestreefd moet worden. Daarom werd bij motie opgeroepen om de Wet Koopkrachttegemoetkoming voor iedere AOW-gerechtigde in stand te houden of te zorgen voor vergelijkbare compensatie.

De Kamer was er al op gewezen dat als gevolg van de door de regering voorgestelde maatregelen ouderen worden geconfronteerd met een forse koopkrachtdaling die varieert van -1.8% tot 6.1%. De regeringspartijen PvdA en VVD verwierpen de motie.

“Hoe durf je als PvdA en VVD nog te beweren dat je pal staat voor senioren, uit deze houding      blijkt het tegenovergestelde”, aldus Arie Epskamp, voorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

 

ANBI status SeniorenPartij Alkmaar

ANBI status voor SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

anbi status voor seniorenpartij alkmaar

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) Dat is van belang om het vertrouwen van de burger in deze sector te bevorderen. ANBI’s moeten per 1 januari 2014 aan meer voorwaarden voldoen. Zo dient op de internetsite o.a. de bestuurssamenstelling , de doelstelling , de financiële verantwoording en het evt,. beloningsbeleid te worden vermeld.

De voorzitter van deSeniorenPartij Alkmaar (SPA) Arie Epskamp: “we zijn hier natuurlijk heel blij mee, geeft aan dat we op de goede weg zijn. Laat vooral duidelijk zijn dat we t.a.v. het evt. beloningsbeleid simpelweg maar één uitgangspunt hebben. We zijn een vrijwilligersorganisatie en krijgen dus geen enkele vergoeding voor ons werk. We zijn ons aan het voorbereiden om zo sterk mogelijk mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar op 19 november 2014.Suggesties zijn natuurlijk welkom op ons secretariaatsadres of per mail: info@seniorenpartijalkmaar.nl.

Senioren weer de klos!

senioren

Grootste koopkrachtdaling voor gepensioneerde!!

 

Uit uitgelekte plannen van het VVD/PvdA kabinet voor 2014 blijkt dat de koopkracht voor gepensioneerden met 1,5% daalt en mensen met een uitkering hebben 0,5% minder in de portemonnee.

Dat komt omdat gepensioneerden minder te besteden hebben omdat de aanvullende pensioenen niet stijgen en in een aantal gevallen worden gekort. Dit jaar leveren de 65-plussers ook al de meeste koopkracht in.

Het CPB heeft de plannen doorgerekend .en bevestigde de vermoedens. DeSeniorenPartij Alkmaar (SPA) noemt het schandelijk dat gepensioneerden en mensen met een uitkering opnieuw de dupe worden van dit beleid en dat terwijl het inkomen al geen vetpot is

Het zo laag mogelijk houden van de lokale lasten is voor deSeniorenPartij Alkmaar (SPA) dan ook uitgangspunt van beleid aldus voorzitter Arie Epskamp

 

Koos Boersen ontvangt Ere-insigne in goud

senioren

Koos Boersen

Koos Boersen heeft woensdag 4 september het ere-insigne van de stad Alkmaar uit handen van burgemeester Bruinooge ontvangen.
Koos Boersen heeft zich vanaf 1986 ingezet voor de Huurdersvereniging De Mare, eerst als secretaris en later als voorzitter. Daarnaast was hij actief in de Stichting Wijkraad De Mare en verzorgde hij het sociaal spreekuur voor het Leger des Heils.

Koos Boersen
Koos Boersen is nu actief als penningmeester van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).
De SeniorenPartij Alkmaar feliciteert Koos Boersen van harte met deze eervolle onderscheiding.

SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

DE ENIGE SENIORENPARTIJ VAN ALKMAAR!!!

 

Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heet u van harte welkom op onze site.

SeniorenPartij Alkmaar

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is op 16 augustus 2012 opgericht en is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en maatschappelijk welzijn van alle inwoners van Alkmaar en met hart voor senioren.

Senioren merken dat ze niet serieus worden genomen. Geen enkele politieke partij kwam voor ze op. Pas bij de intrede van een landelijke seniorenpartij in het Nederlandse parlement formuleerden politieke partijen, landelijk en plaatselijk, ineens wel een vorm van seniorenbeleid. Partijen merkten dat de kiezers zich van gevestigde partijen afkeerden en seniorenpartijen wel degelijk een factor van betekenis gaan vormen. ineens hebben ze de mond vol over seniorenbeleid. Hoe geloofwaardig is dat allemaal?

Mensen die de 50 zijn gepasseerd en hun baan verliezen, merken hoe moeilijk het is om als 50 plusser aan het werk te komen.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken en vraagt daarbij uw hulp!!!

STEM BIJ DE GEMEENTERAADSVERKEZINGEN IN 2014 OP DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA)

DE ENIGE ALKMAARSE SENIORENPARTIJ!!!

Dé enige ouderenpartij goed 3

Nieuwsbrief 1 2013 SeniorenPartij Alkmaar

 

           senioren                                                                                                                               

NIEUWSBRIEF NO: 1-2013
SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

 

 

 

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is 16 augustus 2012 opgericht. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en het maatschappelijk welzijn van alle inwoners. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) staat voor een veilige samenleving op straat en thuis, wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken.

Dreigende sluiting van Alkmaarse buurt-en wijkcentra:

Er is een brief geschreven aan het College van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de dreigende sluiting van Alkmaarse buurt- en wijkcentra. Volgens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) maakt het college zijn begroting sluitend ten koste van het welzijnswerk voor jongeren en senioren. Het college stuurt aan op paracommercie bij de buurthuizen en dat is oneerlijke concurrentie. Volgens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kan van vrijwilligers niet gevraagd worden een buurtonderneming op te zetten. Dat zou ook moeten gebeuren om de Vlijthof, een ontmoetingsplek voor senioren, in De Mare open te houden.

Het College van Burgemeester en Wethouders nam onze brief voor kennisgeving aan!!

Miljoen voor ouderen:

Bij de totstandkoming van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim één miljoen euro voor ouderen.  Dat is ook zeker nodig, wij vroegen aan de raadsgriffie van Alkmaar de meest recente nota ouderenbeleid op. Wij kregen toen toegezonden het WMO beleidskader 2012. Het ouderenbeleid is hierin verwerkt. Er is dus geen specifieke nota ouderenbeleid. De laatste dateert van 1990, aldus de griffie d.d. 25 september 2012.  

Het is prachtig om bedragen voor nieuw beleid uit te trekken maar dat vraagt wel een degelijke afweging. WMO-AWBZ komen eraan en zorgen voor een groot financieel beslag en dat eist voorzichtigheid met de uitgaven. Nu is er een toezegging voor één miljoen euro zonder beleidsvoornemens. Wij pleiten ervoor om eerst de beleidsvoornemens in beeld te brengen en dan de financiële consequenties te beoordelen en af te wegen tegenover andere belangrijke ontwikkelingen in en voor de stad.

Ook deze brief nam het College van Burgemeester en Wethouders voor kennisgeving aan!!

 Conferentie Zilveren kracht in opmars:

De gemeente Alkmaar organiseert 25 mei a.s. een interne conferentie onder de naam: “zilveren kracht in opmars”. Men wil, aldus een artikel in de Alkmaarsche Courant, de vitale grijsaard inzetten op velerlei terrein. Genoemd wordt o.a. het Seniorenweb en het Gilde Nederland. Stuk voor stuk waardevolle zaken. Gewezen wordt ook nog op vele vormen van vrijwilligerswerk, huisbezoek e.d. Achtergrond van de activiteiten is zo lang mogelijk de kennis, ervaring en levenskunde in te zetten omdat dat de beste manier is om gezond en vitaal ouder te worden. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de indruk dat genoemde activiteiten vooral zijn afgestemd op de reeds met pensioen zijnde oudere maar er is veel meer aan de hand.

Het UWV meldde in februari 2011 dat de werknemer van 48 jaar of ouder bij het verliezen van de baan slechts 2% kans heeft op een nieuwe baan!! UWV noemt die leeftijdscategorie senior en slecht bemiddelbaar!! Reden voor het UWV om extra aandacht aan deze doelgroep te besteden.

Het lokale seniorenbeleid moet naar onze indruk hierop aansluiten en aandacht schenken aan de sociaal economische kant. Met andere woorden: De gemeente Alkmaar zou hierin een rol moeten en willen spelen. Zoals in het verleden afspraken werden gemaakt met werkgevers om op de arbeidsmarkt moeilijk plaatsbare jongeren aan het werk te helpen zou ook in regionaal verband de hand naar senioren moeten worden uitgestoken.  Alleen aandacht voor vrijwilligerswerk, huisbezoeken en een musical opvoeren is ons veel te mager. Overigens past een dreigende sluiting van het seniorenontmoetingscentrum de Vlijthof in de Mare natuurlijk niet in de te ontwikkelen visie op de vitale ouderen.

Wij zijn een groot voorstander van het houden van zo’n conferentie maar wij verwachten dan dat er naast mooie activiteiten voor reeds gepensioneerden ook ruimte is voor een actief sociaal/economisch senioren beleid.

Zodra er gelegenheid is om in te spreken over dit onderwerk bij de raadscommissie en/of gemeenteraad maken we daar gebruik van.

Relatie met de landelijke 50lus partij:

De voorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft op verzoek van 50plus gesproken met een vertegenwoordiger van die partij.  Er werd gezocht naar de mogelijkheid om te komen tot nauwe samenwerking tussen de ouderenpartijen/seniorenpartijen en 50plus. De suggestie van 50plus was om lokale seniorenpartijen te ondersteunen richting de gemeenteraadsverkiezingen. Richting de verkiezingen 2018 zou dan moeten worden bezien of samengaan een optie zou zijn.  Als voorlopige tegenprestatie zouden de plaatselijke partijen in hun uitingen naar buiten toe moeten vermelden dat die partij met 50plus gelieerd is. Echter, 50plus heeft nu aangegeven dat er geen sprake meer kan zijn van het liëren of een samen presenteren van de partij met een lokale seniorenpartij waar dan ook in Nederland. Alle ontwerpen voor het nieuwe briefpapier e.d. weer in de prullenbak.

Kortom: de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) gaat onafhankelijk de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in!

Voorbereidingen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma 2014:

U kunt als leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kandidaten voordragen voor een plaats op de kandidatenlijst t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Deze namen kunt u schriftelijk doorgeven aan het secretariaat t.a.v. mw. Ank Rademaker.

Aandachtspunten voor het verkiezingsprogramma kunt u eveneens schriftelijk toesturen aan het secretariaat.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Arie Epskamp

Telefoon: 06-41755123

Secretaris:  Ank Rademaker

Telefoon: 06-25016016

Penningmeester: Koos Boersen

Telefoon: 072-5618303   

Secretariaat :

Karinthiëstraat 12
1827 EP Alkmaar
Tel: 06-25016016

Thuiszorg in Alkmaar.

Thuiszorg in Alkmaar, hoe zit dat ?senioren 

Na aanleiding van een bericht dat in de pers verscheen over thuiszorg. Heeft SeniorenPartij Alkmaar onderstaande brief gestuurd naar het College van Burgemeesters en Wethouders van Alkmaar.

Brief

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

In de pers verscheen het bericht dat staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) met Thuishulp Senire en de betrokken gemeenten overleg gaan voeren over het ontslag van 1100 thuishulpen.

Oorzaak van het ontslag omdat de contracten per 1 januari met gemeenten aflopen en onduidelijk is of er daarna nog werk is. Eigenlijk gaat het hier natuurlijk om de decentralisatie van taken met daarbij behorend budget.

Dat riep bij de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) de vraag op of er al inzicht bestaat over de mogelijke consequenties van het regeringsbeleid voor deze kwetsbare groep. Is er zicht op welke manier u daar met de partners op tracht in te spelen met als nadrukkelijk doel de thuiszorg voor belanghebbenden te waarborgen. U zult het met ons eens zijn dat alles op alles moet worden gezet om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden aan cliënten en dat deze kwetsbare groep op ons moet kunnen blijven rekenen.

Namens het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dank ik u voor de beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Arie Epskamp

Voorzitter SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Arie Epskamp start met SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

SeniorenPartij Alkmaar

arie epskamp

 

ALKMAAR – Oud VVD-wethouder Arie Epskamp keert weer terug in de Alkmaarse politiek. Samen met Ank Rademaker en Koos Boersen vormt hij het dagelijks bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Arie Epskamp

Arie Epskamp was jarenlang het boegbeeld van de plaatselijke VVD. Eerst als raadslid, daarna als wethouder. Samen met wijlen wethouder Henk Eggermont was hij de grondlegger van het wijkgericht samenwerken.

In 2010 melde hij zich aan bij de 50+-partij van Jan Nagel. Nu is hij ook weer terug op het politiek toneel van Alkmaar. ‘Het zit gewoon in mij om wat voor andere mensen te doen. Daarom heb ik samen met voormalig CDA-raadslid Ank Rademaker en Koos Boersen, secretaris van wijkraad De Mare en van het sociaal spreekuur Leger des Heils De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) opgericht. De SPA is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en maatschappelijk welzijn van alle inwoners.’

De SPA staat volgens Arie Epskamp voor een veilige samenleving op straat en thuis, wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken en gaat toetsen of reeds genomen of voorgenomen besluiten goed zijn voor de Alkmaarse burgers. De SeniorenPartij Alkmaar zal zich daarnaast met name richten op het welzijn van senioren.

Meer informatie of lid worden? Neem dan contact op met Arie Epskamp, 06-41755123 of mail: info@seniorenpartijalkmaar.nl.

 

Alkmaarse buurt- en wijkcentra in gevarenzone.

Reactie naar aanleiding van bericht in Alkmaarsche Courant van 20 oktober 2012

Alkmaarse buurt en wijkcentra in gevarenzone.

Met grote bezorgdheid heeft de Seniorenpartij Alkmaar (SPA) kennis genomen van een bericht in de Alkmaarsche Courant van 20 oktober j.l. Hierin worden grote bezuinigingen aangekondigd op het gebied van het welzijnswerk en met name voor Kern8. Een en ander heeft verstrekkende gevolgen voor een bepaald groot deel van de Alkmaarse bevolking, de jongeren en de senioren.

1. De Alkmaarse jongerencentra dreigen te verdwijnen.
De huren van Argus in de Daalmeer, de Dobber in de Mare, Foxy in Nieuw-Overdie en Ons Stekkie in Oud Overdie zijn door Kern8 opgezegd.

2. Jeugd- en (ambulant) jongerenwerkers dreigen hun baan te verliezen, waardoor jongeren weer aan hun lot worden overgelaten.

3. Voor de op senioren gerichte voorziening “de Vlijthof” in de Mare dat geëxploiteerd wordt via Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur dreigt hetzelfde.

4. Door het opheffen van de Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur per 1 januari 2014, worden huurovereenkomsten opgezegd en dreigt er geen beheer meer te zijn in buurt- en wijkcentra, waardoor verenigingen hun onderkomen kwijt raken.

Het hoeft niet zover te komen aldus wethouder van de Ven van de Onafhankelijke Partij Alkmaar. Haar beleid is er op gericht om buurtondernemingen de buurtvoorzieningen te laten overnemen.
Naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) maakt u uw begroting passend ten koste van het welzijnswerk voor jongeren en senioren. Uw voorgenomen bezuiniging geeft de gemeentelijke begroting een ogenschijnlijk positieve impuls maar de gevolgen daarvan komen onevenredig zwaar en onredelijk op de schouders van twee bevolkingsgroepen terecht.

Bewoners moeten van u buurtondernemingen naar Engels Trustmodel gaan oprichten. Deze buurtondernemingen krijgen een bedrijvenstatus. Zij moeten inkomsten verwerven om activiteiten en huisvesting te kunnen bekostigen. Buurtondernemingen brengen grote financiële risico’s met zich mee voor de onderneming en de mogelijke initiatiefnemers. Een aantal panden waarin de buurtonderneming zich zou moeten manifesteren lijkt eerder rijp voor de sloop of heeft fors achterstallig onderhoud. Sociaal culturele activiteiten voor jong en oud zijn de afgelopen decennia financieel door de gemeente mogelijk gemaakt. Doel daarvan was de sociale cohesie in de buurt te vergroten. Dat schuift u nu af op vrijwilligers/amateurs, die vervolgens ook nog een beroepskracht mogen aansturen, als ze voldoende financiële middelen hebben. Het leiden van zo’n onderneming vraagt deskundigheid van beroepskrachten. U wilt regels m.b.t. vergunningen verruimen om het voor buurtondernemingen mogelijk te maken sneller inkomsten te verwerven. U creëert dus paracommercie, een vorm van oneerlijke concurrentie door instellingen die buiten hun doelstelling om horeca- en recreatieve diensten verlenen aan het publiek. Daarmee tast u de concurrentiepositie van de ondernemer “uit de buurt” aan. Of gaan voor die reguliere ondernemer de regels ook ruimer worden? Uw beleid is er toch niet op gericht om oneerlijke concurrentie te bevorderen? De inkomsten van de buurtondernemingen zullen voornamelijk worden verworven via de zaalverhuur en de drankomzet. Dat staat wat ons betreft in een slechte verhouding met het alcoholmatigingsbeleid. Om de kans op winst voor de buurtonderneming te vergroten gaat de huur van de accommodaties omlaag, kan dat zomaar? Legt u het verschil met de huidige huurprijs er dan bij, of heeft u al die jaren dan toch een te hoge huurprijs berekend?
De jongerencentra en de jongerenwerkers zijn een belangrijke schakel gebleken in Alkmaar. Hun inzet heeft er mede voor gezorgd dat er een vroegsignalering van probleemjongeren bestaat met doorverwijzing naar het Centrum Jeugd en Gezin, dat er aantoonbaar een substantiële afname van overlast/terugdringing van criminaliteit en een beperking van voortijdige schooluitval is opgetreden.Voor de Vlijthof, een ontmoetingsplek voor senioren in de Mare, geldt hezelfde. U gaat van deze senioren eisen, dat zij een buurtonderneming gaan opzetten. De bezoekers van “de Vlijthof” zijn voornamelijk senioren die op zoek zijn naar sociale contacten en op hun interesses gerichte activiteiten. Maar u dwingt deze senioren ondernemer te worden en een buurtonderneming te gaan runnen. Het moet toch niet gekker worden in de mooie stad Alkmaar.

Hoe kunt u toch een ontwikkeling als life 072 en het stadsstrandje De Kade op een lijn zetten met sociaal cultureel werk?Misschien kunt u de gelden die gereserveerd waren voor prestigeobjecten zoals: “de mooiste binnenstad van Nederland” nu weer besteden aan zaken waar het echt om gaat, nl het sociaal en maatschappelijk welbevinden van de inwoners. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) spreekt met deze brief haar grote zorg uit over de door uw college ingeslagen richting en de maatschappelijke gevolgen daarvan..
Met vriendelijke groeten,
Arie Epskamp – voorzitter
Ank Rademaker – secretaris
Koos Boersen – penningmeester

Zilveren kracht in Alkmaar

Ingezonden brief n.a.v. “Zilveren kracht in opmars”.
Alkmaar, 22 maart 2013.

Zilveren kracht in Alkmaar.

Geachte redactie,

De gemeente Alkmaar gaat binnenkort de conferentie “zilveren kracht” organiseren.
Men wil ,aldus het artikel, de vitale grijsaard inzetten op velerlei terrein. Genoemd wordt o.a. het Seniorenweb en het Gilde Nederland. Stuk voor stuk waardevolle zaken. Gewezen wordt ook nog op de vele vormen van vrijwilligerswerk, huisbezoek e.d. Achtergrond van de activiteiten is zo lang mogelijk de kennis, ervaring en levenskunde in te zetten omdat dat de beste manier is om gezond en vitaal ouder te worden.
Het lijkt erop dat de genoemde activiteiten vooral zijn afgestemd op de reeds met pensioen zijnde oudere maar er is veel meer aan de hand.

Het UWV meldde in februari 2011 dat de werknemer van 48 jaar of ouder bij het verliezen van de baan slechts 2% kans heeft op een nieuwe baan. UWV noemt die leeftijdscategorie senior en slecht bemiddelbaar! Reden voor het UWV om extra aandacht aan deze doelgroep te besteden.
Het lokale seniorenbeleid moet naar onze indruk hierop aansluiten en aandacht schenken aan de sociaal economische kant. Met andere woorden: De gemeente Alkmaar zou hierin een rol moeten en willen spelen. Zoals in het verleden afspraken werden gemaakt met werkgevers om op de arbeidsmarkt moeilijke plaatsbare jongeren aan werk te helpen zou ook in regionaal verband de hand naar senioren moeten worden uitgestoken. Alleen aandacht voor vrijwilligerswerk, huisbezoeken, musical opvoeren e.d. is veel te mager. Overigens past een dreigende sluiting van het seniorenontmoetingspunt “de Vlijthof ” in de Mare natuurlijk niet in de te ontwikkelen visie op de vitale ouderen.

Wij zijn er van overtuigd dat naast al het vrijwilligerswerk e.d. het hebben van een baan heel veel problemen voor het individu maar ook de samenleving kan wegnemen. Denkt u maar aan de financiële- maar ook sociale armoede onder senioren.

Kortom, wij juichen het houden van zo’n conferentie zeker toe maar hopen dat partijen het niet beperkt houden tot mooie activiteiten voor reeds gepensioneerden maar dat er ook ruimte is voor een actief sociaal/economisch seniorenbeleid.

Met vriendelijke groet,
Arie Epskamp
Voorzitter SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Miljoen voor ouderen!

Miljoen voor ouderen in Alkmaar?

Alkmaar, 17 januari 2013.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Bij de totstandkoming van het nieuwe college van B.&W. Alkmaar werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim een miljoen euro voor ouderen.

Die vreugde werd nog eens onderstreept in een promoartikeltje van de politiek leider van OPA, de Onafhankelijke Partij Alkmaar. In dat artikeltje meldt hij “hartstikke blij te zijn met het extra geld voor ouderen”. Hij is samen met CDA collega Nagengast verantwoordelijk voor het ouderenbeleid. En trots dat ze zijn!!
Maar praten we hier niet doodgewoon over politieke propaganda over de ruggen van senioren?
De afkorting OPA suggereert dat zij als partij verbonden zijn met ouderen en dat blijkt uit niets!

In de gemeentelijke begroting hebben wij nergens een extra miljoen euro voor ouderen/seniorenbeleid kunnen vinden. Sterker nog, op onze vraag aan de Raadsgriffie om de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) de meest recente nota Ouderenbeleid te sturen kregen wij toegezonden het WMO Beleidskader 2012. Het ouderenbeleid is hierin verwerkt. Er is dus geen specifieke Nota Ouderenbeleid. De laatste nota dateert van 1990, aldus de griffie d.d. 25 september 2012. De WMO regelt de hulpvraag van iedere inwoner en het is naar ons oordeel onjuist om het ouderenbeleid te brengen onder de WMO alsof iedere senior een hulpvraag heeft.

Kortom, het is prachtig om bedragen voor nieuw beleid uit te trekken maar dat vraagt wel een degelijke afweging, WMO-AWBZ komen eraan en zorgen voor een groot financieel beslag en dat eist voorzichtig te zijn met de uitgaven. T.a.v. het seniorenbeleid pleiten wij ervoor om eerst de beleidsvoornemens in beeld te brengen en dan de financiële consequenties te beoordelen en af te wegen tegenover andere belangrijke ontwikkelingen in en voor de stad.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)
Arie Epskamp voorzitter
Ank Rademaker secretaris
Koos Boersen penningmeester