SENIORENPARTIJ ALKMAAR: ZONDER ZICHT OP INTEGRAAL SENIORENBELEID GEEN GOEDKEURING BEGROTING 2021!

De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) heeft tegen de begroting 2021 gestemd: het College van Burgemeester en Wethouders ( VVD, GroenLinks, CDA, D66 en de PvdA) weigerde voor de zoveelste maal niet in te gaan op ons verzoek te komen met een integraal seniorenbeleid.Bijna 45000 Alkmaarders zijn 50 jaar of ouder. Het kan dan toch niet zo zijn dat daar waar wel sprake is van een Dierenwelzijnsbeleid en Jeugdbeleid er geen samenhangend Seniorenbeleid is?Het College reageerde smalend met woorden van “ seniorenbeleid zit al versnipperd in de diverse portefeuilles”.Geen enkele wethouder is echter verantwoordelijk voor een portefeulle Seniorenbeleid!Dat moet over zijn, want zaken als eenzaamheid, verbining, dementievriendelijkheid, armoede en ( arbeids)participatie, maar ook wonen, vitaal en gezond ouder worden verdienen aandacht waarbij met en niet over senioren wordt gesproken.De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) zal, nu het College van Burgemeester en Wethouders dat nalaat, zelf komen met een voorstel hoe te komen tot een integraal seniorenbeleid. Uiterlijk in het 1e kwartaal 2021 zal een bespreekstuk in de commissie Sociaal kunnen worden behandeld. Cor van Vliet heeft de coördinatie van dit stuk.Andere onderdelen uit het begrotingsbetoog van Arie Epskamp (fractievoorzitter):* stop voorlopig met de inzet “ van het gas af”. Zolang Duitsland bij iedere nieuwe gasaansluiting subsidie betaald zijn wij op de verkeerde weg. Het jaagt onze inwoners op zinloze, extra kosten en dat wil de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) niet. Het kost velen al moeite genoeg hun baan te behouden of hun winkel overeind te houden.* uitblijven van een actuele armoedemonitor kan in deze periode gewoon niet.* nieuw jongerenbeleid zal zich moeten bewijzen alvorens (€900.000) te korten op jeugdzorg.* bestuurlijke daadkracht op de leegloopdossiers WMO en jeugdzorg is volstrekt onvoldoende.* mooie woorden over nieuwbouwwoningen, maar voor betaalbare woningen moet men naar elders verhuizen.Kortom, aan de senior wordt in de begroting 2021 nauwelijks aandacht geschonken. De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) zou andere keuzes maken. Gelukkig kunnen de inwoners van Alkmaar dat in maart 2022 ook doen!

De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd

N I E U W S B R I E F  –  M E I 2020

De menselijke maat 

 De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd. Alle leden zaten thuis achter de computer. Dat is heel vreemd. Praten tegen een scherm!

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) vindt dat we fysiek kunnen vergaderen. Sommigen zeggen dat het geen goed voorbeeld is in deze tijd. Dat verbaast ons nu weer. Het Kabinet en het Parlement worden wekelijks in de vergaderzaal bijgepraat. Wanneer je je houdt aan de voorschriften, dan kan het.

Een digitale raadsvergadering mist het debat, geen interactie, is oersaai en daarmee verlies je de betrokkenheid van onze inwoners. Met het nakomen van de voorschriften kan het veilig.

De Alkmaarse Woonnorm:

In de media is verschenen dat de fractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen de Woonnorm zou zijn. Dat vraagt om enige toelichting.

Wij zijn zeer verheugd dat het college van burgemeester en wethouders vaststelt dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen in het sociale segment moet worden gebouwd. Die woningen zijn eigendom van de woningcorporaties en bij de toewijzing kan dan met name voor de woningzoekende in (de regio) Alkmaar voorrang worden verleend.

Waar de SeniorenPartij  Alkmaar op tegen is betreft het voorstel van het college om vastgoedontwikkelaars mee te laten betalen voor infrastructuur en voorzieningen. Daardoor worden de woningen zo’n € 3000,= duurder en dat is slecht nieuws voor de starter, de jongere en de senior. Daarom hebben wij tegen het plan gestemd. De wethouder Verbruggen (PvdA) heeft eindelijk naar de adviezen geluisterd en het voorstel teruggenomen. Wordt vervolgd.

Hartelijke groeten,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA),

Arie Epskamp, Cor van Vliet, Bea v.d. Wiele en Peter v.d. Heijde

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steunt de Alkmaarse Woonnorm!

De fractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) laat weten dat zij voor de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Alkmaarse Woonnorm is, maar tegen de kostenverhoging per te bouwen woning als gevolg van het mogelijk invoeren van z.g. Bovenwijkse kosten.

Verheugd is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zelfs dat het college van burgemeester en wethouders ( van links tot rechts) vaststelt dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huur moet worden gebouwd! Bij de toewijzing van die woningen, met name eigendom van woningcorporaties, worden met name de woningzoekenden in ( de regio) Alkmaar voorrang verleend.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is zich ervan bewust dat kostenverhogingen in de ontwikkel- en bouwketen, maar zeker ook de al jaren durende schaarste in de woningvoorraad, planvorming doen stagneren. Stijgende grondprijzen, duurzaamheidsvereisten, langlopende procedures en te ver gaande bemoeizucht van de provincie Noord-Holland, zijn daar mede de oorzaak van.

Waar de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) tegen is betreft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om vastgoedontwikkelaars te laten meebetalen voor infrastructuur en voorzieningen. De woningen gaan daardoor zo’n € 3000,= duurder worden en dat wordt natuurlijk doorberekend aan de a.s. koper. Dat is slecht nieuws voor de starter, de jongere en de senior. Daarom heeft de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA),alles overwegende tegen het plan gestemd.

Tenslotte weet de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA)dat men ook van elders graag naar Alkmaar wenst te verhuizen. Dat is mooi, maar laat in de verkoop van de nieuw te bouwen ook veel ruimte voor die geïnteresseerde ( regio) Alkmaar koopwoning zoekenden.

Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek!

                                                                                  

Hard aan het werk voor senioren”

Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek!

Kijk naar elkaar om!

Heel Nederland is in de ban van corona, net als de rest van de wereld.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) roept u allemaal op om naar elkaar om te kijken.

“Bellen, appen, facetime, klop op het raam of bel aan, doe zo mogelijk een boodschap voor elkaar. Maar verlies elkaar niet uit het oog” aldus Arie Epskamp, fractievoorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Hamsteren, niet doen!

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel benadrukte deze week nog maar eens dat er meer dan voldoende voedingsmiddelen op voorraad is. Elke Nederlander heeft eten en hygiëneproducten nodig. Houd rekening met elkaar, blijf aardig tegen elkaar en zorg dat ook anderen hun boodschappen kunnen blijven doen.

Heel veel dank aan al die werkers in de zorg, de supermarktmedewerkers, politie en brandweer en alle anderen. Help elkaar!

Bereikbaarheid gemeenteraadsfractie:

Arie Epskamp: 06-41755123

a.epskamp@spa-alkmaar.nl

Cor van Vliet: 06-51422288

c.vanvliet@spa-alkmaar.nl

l

VERGROENINGSKOSTEN HUIZEN VALT FORS HOGER UIT! Burgers in de kou!

Alkmaar, 13 februari 2020

Betreft: schriftelijke vragen art 42 Rv)

Geacht College,

Al lange tijd geven het Economisch Instituut voor e Bouw en de koepel van woningcorporaties Aedes aan dat het PBL (Planbureau voor de leefomgeving), tal van kosten niet heeft meegerekend. Het PBL heeft vandaag toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat de kosten hoger uitvallen.

De nationale groene rekenaars hebben weer kritiek op de rekenmethode van PBL omdat deze uit gaat van nationale kosten en van extra kosten voor warmtetransitie, Aedes van alle eindgebruikerskosten, b.v. BTW. Men noemt dit appels met peren vergelijken. Hoe dan ook, tussen Aedes en het PBL is vastgesteld dat nu gerekend wordt met kosten die 40 tot 50% hoger liggen dan in de doorrekening van het klimaatakkoord.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van de laatste doorrekencijfers?
 2. Hoe kwalificeert u de berekeningswijze en uitkomsten van PBL?
 3. Welke maatregelen gaat het College van Alkmaar nemen om te voorkomen dat onze inwoners financieel de klos zijn van het klimaatakkoord?
 4. Bent u het met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) eens dat de eerder geopperde (gemeentelijke) financiële leningen aan inwoners om te kunnen voldoen aan de klimaateisen, mede gelet op de fors oplopende kosten, onze inwoners op onredelijke kosten jaagt?
 5. Bent u het met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) eens dat het vorenstaande voor alle inwoners van Alkmaar geldt, dus huurders en eigenaren?
 6. Bent u het eens met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat het kabinet morrelt aan de belofte dat huishoudens niet duurder uit zijn met klimaatbeleid?
 7. Bent u het eens met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat wij Alkmaarse inwoners niet in de financiële kou laten staan?
 8. Bent u bereid om z.s.m. een gemeentelijke conferentie over deze problematiek te beleggen?

Voor de beantwoording bedank ik u hartelijk

Vriendelijke groet,

Arie Epskamp

SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

NIEUWSFLITS

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

Motie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kreeg brede instemming.

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkaar (SPA) kreeg de laatste maanden veel reacties van inwoners van Alkmaar dat zij belangrijke informatie van de gemeente Alkmaar, zoals het bekendmaken van vergunningen, evenementen, bestemmingsplanwijzigingen en parkeerbeleid missen omdat zij geen computer hebben  of digibeet zijn.

Het is inderdaad zo dat de gemeente Alkmaar al haar berichten digitaal laat publiceren.

Daarbij wordt naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)  dus onvoldoende rekening gehouden met mensen die dus geen computer hebben of digibeet zijn. Die groepen inwoners worden daardoor van gemeentelijke informatie buitengesloten en dat kan natuurlijk niet.

Ook de Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat de overheid niet alleen op een digitale manier met burgers moet communiceren

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aangegeven dat alle inwoners van Alkmaar in de gelegenheid moeten zijn om kennis te nemen van de gemeentelijke kennisgevingen vandaar dat wij in een motie hebben gevraagd om naast de digitale informatievoorziening door de gemeente Alkmaar óók de kennisgevingen weer te publiceren in een huis-aan-huis blad.

Onze motie werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund, behalve door de fractie van D66, die daarmee vele senioren en anderen die nog géén of onvoldoende gebruik van de digitale snelweg kunnen maken in de kou lieten staan.

Hartelijke groet,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Cor van Vliet en Arie Epskamp

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder dankzij College VVD, Groen Links, CDA, D66 en PvdA!

SLECHTE ONTWIKKELING VOOR STARTERS/JONGEREN EN SENIOREN!

Het College van Alkmaar wil vastgoedontwikkelaars laten meebetalen voor de infrastructuur en voorzieningen voor Alkmaar. Volgens het College blijft daardoor de stad aantrekkelijk en bereikbaar als Alkmaar straks zo’ n 15.000 woningen gaat bouwen. Dat aantal woningen is vreemd want tot nu toe stond in alle stukken 50 tot 60.000 woningen.
Woningmakers toonde in de commissie Bestuur en middelen aan dat de gemiddelde nieuwbouwwoning door deze maatregel zo’n € 3000,= duurder gaat worden. De bouwer rekent de extra kosten natuurlijk gewoon door naar de consument. Dat is dus slecht nieuws voor de a.s. koper van een nieuwbouwhuis in deze al overspannen huizenmarkt.
De wethouderPaul Verbruggen (PvdA) meende dat de ontwikkelaars hier ook van profiteren want als de omgeving mooier wordt dan stijgt de waarde van het huis. Daar heeft de starter,jongeren en senior natuurlijk geen boodschap aan. Feit blijft dat het te kopen huis steeds duurder wordt en feitelijk onbereikbaar voor deze doelgroep. Met dank aan College van Alkmaar ( VVD, Groen Links, CDA, D66 en de PvdA).

De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) heeft zich tegen dit onzalige plan uitgesproken!

SENIORENPARTIJ ALKMAAR: “GAAT BOUWPLAN PICASSOLAAN SENIOREN DISCRIMINEREN?”

Het Alkmaarse college gaf groen licht aan Wijnen Projectontwikkeling om een bestemmingsplan op te stellen voor drie appartementencomplexen op het perceel Picassolaan 201. Senioren Partij Alkmaar wil aan de rem trekken en maakt zich bovendien zorgen om mogelijke discriminatie van ouderen die woonruimte zoeken.

SPA is blij met nieuwbouw want hier is grote behoefte aan, maar vraagt het college of de gemeentecommissie Ruimte niet eerst geraadpleegd moet worden voordat Wijnen een bestemmingsplan opstelt. Daarnaast vraagt de fractie zich af wat het college onder de wens naar “goede architectuur” verstaat.

SPA las op 7 december in de krant dat het plan bestaat uit totaal 145 appartementen van hooguit 80 m2 en dat gedacht wordt aan “jonge stedelingen” van tussen de 20 en 35 jaar. De fractie maakt zich zorgen dat senioren daarmee buiten beeld zijn geraakt. Verder wil SPA weten wat de verhouding tussen koop en huur wordt en of de ondergrens van 30 procent betaalbare huurwoningen wordt gehaald.

Voor het bouwplan wordt ook een parkeeronderzoek gedaan. SPA wil graag zekerheid dat de omgeving niet wordt belast met extra parkeerdrukte. Tot slot wil de partij van het college graag een jaaroverzicht hebben van de gerealiseerde nieuwbouw, met specificatie van koop/huur, betaalbaarheid en specifiek daarbij prijscategorie 1 en 2.

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s 5G

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s bij uitrol van 5G kreeg geen steun van VVD, D’66, PvdA, Leefbaar Alkmaar en OPA.

De Seniorenpartij Alkmaar (SPA) maakt zich grote zorgen over de gezondheidsrisico’s die de uitrol van 5G ( electromagnetische straling) in Alkmaar met zich meebrengt. Wetenschappers zijn tot op het bot verdeeld over de thermische en biologische effecten ervan op mens en milieu en er is nog geen enkel onafhankelijk opgestelde rapportage waarin genoemde effecten gezamenlijk worden onderzocht. 

Dat is de reden dat de Seniorenpartij Alkmaar ( SPA), daarin gesteund door de mede indieners CDA en CU de gemeenteraad vroeg pas in te stemmen met de uitrol van 5G als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 5G veilig is voor de gezondheid van mens en milieu. Tijdens de stemming sloten GL en BAS zich bij de indieners aan.

Tegenstemmers beroepen zich op het feit dat “Europa het wel zal regelen” of de onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad. Begin december vindt behandeling van een wetsvoorstel tot uitrol plaats in de Tweede Kamer. 


Conclusie van de Seniorenpartij Alkmaar (SPA): technologische ontwikkeling gaat voor de gezondheid van mens en milieu: schande!!

Wie zijn wij

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een lokale ouderenpartij.

De senior van nu is niet meer de senior van 20 jaar geleden. De senior van nu wil zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen. Daarom is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) een voorstander van het terugbrengen van het zogenaamde Seniorenlabel bij woningtoewijzing.

Wij vinden het heel belangrijk dat kiezers zich gehoord en gezien voelen. Dat gaat verder dan inspraak in de gemeenteraad of burgerparticipatie. Wij gaan de buurten in om met U te praten en speuren actief naar mogelijkheden om voor U in de bres te springen.

Een kernwaarde is: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van kiezers in onze partij. Kiezers weten wat ze aan ons hebben en waar ze aan toe zijn.

Mensen die de 50 jaar zijn gepasseerd en hun baan verliezen, merken, ook bij de aantrekkende economie, hoe moeilijk het is om als 50 plusser aan het werk te komen. Wij willen ons inzetten voor een lokaal werkgelegenheidsplan voor senioren en óók voor jongeren.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kijkt streng en kritisch naar de uitgaven die door de gemeente Alkmaar worden gedaan.

Wij streven naar een veilige stad. Om dit te bereiken streven wij naar een helder handhavingsbeleid en willen we overlast inperken. Niet optreden als het kwaad al is geschied maar vooral preventieve maatregelen nemen om erger te voorkomen.

Alkmaar is een gemeente met lage woonlasten, dat wil de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zo houden.

Wij vragen u, doe met ons mee!B

Er is eindelijk een afspraak voor het opknappen van Station Alkmaar Noord! 

Vandaag op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad een heerlijk bericht om de dag mee te beginnen…

Er is eindelijk een afspraak voor het opknappen van Station Alkmaar Noord!
Voor de mensen die het Station niet kennen, is het misschien goed om uit te leggen dat je alleen via een trap, gevolgd door een tunnel en dan weer een trap van de ene naar de andere kant van het Station kan komen. Als je geen trappen kunt lopen omdat je minder goed ter been bent, een rollator, scootmobiel of kinderwagen hebt dan ben je genoodzaakt om een heel groot stuk om te lopen en ook weer een tunneltje onder door te gaan. Wij vonden dat het belachelijke en zeer onwenselijke situatie en sinds wij in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn maakt de Seniorenpartij Alkmaar zich hier ook al druk over. Wij hebben hier meerdere moties over ingediend en ook meerdere malen aandacht voor gevraagd. Gelukkig was de gemeenteraad het unaniem met ons eens en steunden alle partijen deze moties en dienden deze zelfs mee in! Moties die gelukkig door de inspanningen van de wethouder Nagengast nu ook uitgevoerd kunnen gaan worden. De gemeenteraad moet nog wel even akkoord gaan met het voorstel, en dan moeten we nog heel even geduld hebben maar dan zal men in 2019 toch echt gaan beginnen.
En daar doen wij het als SeniorenPartij Alkmaar dan voor…Alkmaar moet een prachtstad zijn die ook voor iedereen bereikbaar is!

 

Kandidatenlijst verkiezingen, sterke mix van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring

Afbeelding

Kandidatenlijst verkiezingen 2018, sterke mix van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring.

De Algemene Ledenvergadering van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Hoewel niet verplicht is aan de kandidaat-raadsleden een z.g. Verklaring omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Arie Epskamp, de lijstaanvoerder: “Met genoegen kan worden vastgesteld dat de kandidatenlijst een mooie mix omvat van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Oud-wethouders en raadsleden, medewerkster van een notariskantoor, HR-functionaris, fysiotherapeut, zelfstandig ondernemer en gepensioneerden komen allemaal voor op onze kandidatenlijst.

Ik ben heel trots dat we zo’n ervaren en gemotiveerde ploeg mensen op onze lijst hebben staan. Wij gaan door op de ingeslagen weg en hopen natuurlijk op veel meer zetels! De inwoners van Alkmaar kunnen op ons rekenen, we doen ons uiterste best, in het belang van iedereen, jong én senior!

Kandidatenlist:
1. Arie Epskamp – Huidige fractievoorzitter en actief bij zorgkoepel Omring
2. Kirsten Dielemans – Huidige fractielid en werkzaam als Corporate Accountmanager/CCO/financieringen Bovemij
3. Cor van Vliet – oud-wethouder, strategisch projectleider MEE & de Wering
4. Bea v.d. Wiele-Bijsterbosch, werkzaam op een notariskantoor
5. Carla Tak-Hoogendijk, senior medewerkster HR
6. Peter v.d. Heijde, gepensioneerd.
7. Rob van Beckhoven, oud raadslid
8. Gerard Vierbergen, fysiotherapeut
9. Harry Engberts – afdelingsvoorzitter
10. Tineke van Erk, secretaris bewonersvereniging Fidelio/Othello
11. Cees Mazereeuw, de bekende “zwemmeester” uit de oude Overdekte en de Hoornse Vaart
12. Anneke Winder
13. Ank Rademaker
14. Peter Hoogenbosch

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt opnieuw tegen bouwplan “De Nieuwe Emma”.

Opnieuw lag de vraag voor om goedkeuring te geven aan het bouwplan “De Nieuwe Emma”, van Everdingenstraat.
Voor de zoveelste keer werd deze zaak gekenmerkt door massaal protest van bewoners uit de wijk. Vele malen was er ingesproken op de commissie- en raadsvergaderingen. Honderden handtekeningen, zienswijzen tegen het plan. Dit liet duidelijk zien de zeer grote betrokkenheid van de wijkbewoners en hun grote weerstand tegen het plan. In de raadscommissie heeft de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) duidelijk laten weten het plan een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat te vinden. De bewoners van de flat Everstaete moeten het doen zonder invallend zonlicht.
De problemen van het Emmakwartier zijn de al jaren verslechterende groensituatie en de uit de hand gelopen parkeerdruk. In het projectplan wordt voor de parkeeroverlast geen oplossing geboden. De aangekondigde groenaanplant is een fractie van hetgeen in de afgelopen jaren als is gesloopt. Met dit groenplan zijn wij dus niet tevreden.
Natuurlijk zijn het mooie woningen, maar als je als partij akkoord wil gaan met de voorgestelde bouw van 8 woningen moeten er toch zwaarwegende argumenten zijn. De argumenten van de coalitie (OPA, VVD, CDA en D66) dat het een mooi plan is overtuigden de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) geenszins. Er moet ook gekeken worden naar het woon- en leefklimaat, het belang van de burger dus!
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) onderschrijft de opvattingen van de verontruste buurtbewoners en hebben daarom wij tegen het plan “De Nieuwe Emma” gestemd.

Motie inzake verlies en tekortschieten controle GGD aangenomen.

Op dinsdag 6 juni is de commissie Sociaal bijeengekomen waarin de GGD op de agenda stond.
De GGD voert veel taken uit rondom de volksgezondheid en is daarom voor ons een hele
belangrijke organisatie. Veel belangrijke taken zoals bijvoorbeeld vaccinaties, voorlichting op
allerlei gebieden rondom de volksgezondheid liggen bij de GGD. U kent bijvoorbeeld vast wel de verplichte
prikken die de meeste van u vroeger als kind ook hebt gehad.
De GGD is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeente Alkmaar
samen met nog 16 andere gemeentes in Noord Holland deelnemen. Er wordt een bijdrage
gegeven voor iedere inwoner uit onze gemeente in deze regeling.

De gemeente Raden van al deze gemeenten hebben hun colleges gemandateerd om hen te
vertegenwoordigen in deze regeling. En afvaardigingen vanuit de diverse colleges hebben,
afhankelijk van het aantal inwoners, een zetel in het algemeen bestuur of zoals Alkmaar zelfs in
het dagelijks bestuur. Eén van de wethouders van de gemeente Alkmaar – mevrouw Anjo van de Ven (OPA)
zit namens de gemeente Alkmaar in het dagelijkse bestuur. Voor iedere 10.000 inwoners heeft de gemeente een stem.
Voor de Gemeente Raad betekent dit dat het heel lastig is om kaders te stellen en te controleren.
Deze verantwoordelijkheid hebben wij bij het college neergelegd.

Uit de stukken bleek dat er een fors verlies van € 487.333 was; reden voor de
Senioren Partij een aantal hele kritische vragen te stellen. Dit is gemeenschapsgeld en als dat
verloren gaat dan hoort daar een transparante verantwoording bij.
Helaas bleek ons in de commissie al dat niet duidelijk belegd was waar de verantwoordelijkheden
lagen en de bovengenoemde wethouder die in het dagelijks bestuur zit, kon ons hier ook geen
bevredigend antwoord op geven. Evenmin kon zij ons vertellen waarom er een strop
was op de aanbesteding van de ICT rondom de software voor het digitale dossier en hoe die
aanbesteding inhoudelijk ( proces en pakket van eisen) eruit had gezien.

Reden voor de Senioren Partij om in de gemeente Raad nog meer kritische vragen te stellen en
uiteindelijk een motie in te dienen om in ieder geval te zorgen dat dit in de toekomst niet meer
voor gaat komen. De motie is uiteindelijk raadsbreed aangenomen evenals een amendement dat door de PvdA was
ingediend.
Het is natuurlijk jammer dat het zo gelopen is en veel geld verloren is gegaan, maar we hopen dat wij met
onze motie en de toezeggingen van de wethouder dit in de toekomst kunnen voorkomen.
Wij blijven de GGD en het bestuur heel kritisch volgen. Als u vragen heeft dan horen wij dat graag!

Arie Epskamp gekozen tot lijstaanvoerder

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van vrijdag 9 juni jl. is unaniem besloten Fractievoorzitter Arie Epskamp tot lijstaanvoerder te benoemen in het kader van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 zullen worden gehouden.
Arie Epskamp is ook als adviseur tot de verkiezingscommissie toegetreden die in de vorige ALV is ingesteld om een advies uit te brengen over te selecteren kandidaten voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat medio november 2017 de kandidatenlijst door de leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) definitief zal worden vastgesteld.

Gelijke monniken, gelijke kappen , ook in de voetbalsport!

Kortgeleden werd bekend dat op het veld van AFC’34 het vrouwenteam van Telstar komt spelen onder de naam v.v. Alkmaar.
Voor de uitstraling van het vrouwenvoetbal is het een prima zaak dat de betaalde tak gekozen heeft voor Alkmaar.
Na overleg met de gemeente Alkmaar en AFC’34 is besloten het complex van AFC’34 grondig te vernieuwen.
Dat roept vragen op. Het blijkt dat geen van de Alkmaarse verenigingen betrokken is geweest bij enig overleg over de vestiging, de financiële consequenties en de evt. gevolgen voor het meiden-en vrouwenvoetbal in Alkmaar.
Er wordt door de gemeente Alkmaar een fors bedrag als lening verstrekt aan AlkmaarSport. Met dit geld wordt het complex aangepakt en AFC’34 en de v.v. Alkmaar huren dan het complex van AlkmaarSport. Deze constructie is niet met de gemeenteraad gedeeld. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is van mening dat het hier om een fors bedrag gemeenschapsgeld gaat, het geld van de Alkmaarse burger. Het College van B.& W. van Alkmaar meent dat het hebben van een huurcontract van 10 jaar een voldoende zekerheid biedt. Bovendien hebben wij recht van eerste koop bij een evt. faillissement. Maar wat heeft de gemeente Alkmaar aan een eredivisiewaardige tribune aan een veld. Wij zeggen: “geen bal”.
Natuurlijk is vrouwenvoetbal in opmars, we hebben in Alkmaar al een team in de Hoofdklasse en in de 1e klasse. Daar zijn we trots op!!
Maar je laten opjagen door v.v. Alkmaar is sportief en bestuurlijk onjuist. Wij vinden dat de andere clubs niet gelijk zijn behandeld en dat haast de basis vormde voor het gevraagde besluit. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft daarom tegen het besluit gestemd maar wel mee willen werken aan een reservering in de begroting voor een masterplan voetbal waar ALLE verenigingen van profiteren.

Werkgelegenheid voor senioren nog steeds zorgelijk!

In het t.v. programma Hollandse Zaken gaf een woordvoerster van het UWV toe dat solliciteren voor 55-plussers weinig vruchten afwerpt, ook al moedigt de overheid werkzoekenden aan toch vooral “breed” te solliciteren. Het UWV ziet veel in z.g. netwerktrainingen, waarbij je moet afvragen of dat wel werkt “als er geen werk is” aldus presentator Grimbergen.
We hebben echt werk nodig, geen uitzichtloze trajecten, waarbij senioren aan het werk worden gezet zonder loon, om zogenaamd werkervaring op te doen. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kreeg bezoek van een dame van 63 jaar die door het UWV werd “verblijd” met een training “succesvol solliciteren” en kreeg tevens de suggestie dat zij zich tijdens een evt. sollicitatiegesprek netjes moest kleden! Zo gaan we dus met senioren om.
Daar komt de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen in opstand.

Algemene Leden Vergadering vrijdag 9 juni 2017

Beste leden van de SeniorenPartij Alkmaar,

 

A.s. vrijdag 9 juni, aanvang 19.30 uur wordt in de Rekere de Algemene Leden Vergadering gehouden.
Noteert u alstublieft deze datum waarmee de vergadering een week is verplaatst.
De agenda en uitnodigingsbrief heeft u al eerder per mail ontvangen.
Bestuur en Fractie ontmoeten u graag op 9 juni a.s.. Tot dan!

 

Met vriendelijke groet,

 

Harry Engberts
Voorzitter

Duwt wethouder Kloos de gemeenteraad tussen wal en het schip?

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 2 maart 2017 is door Arie Epskamp van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) gevraagd naar de uitwerking van het voorstel “keuze voorkeursvariant verlaging Noorderkade en het daaraan verbonden uitvoeringskrediet”.

Op 23 maart ontving de commissie Ruimte een memorandum van wethouder Kloos en dat riep vragen op.

 1. In het commissievoorstel werd door de wethouder vastgesteld dat hier uitsluitend een ruimtelijke keuze voorgelegd werd, een (financiële uitwerking en een verzoek om een uitvoeringskrediet zou nog volgen. Nu de aanbesteding al heeft plaatsgevonden is die bestuurlijke afspraak niet nagekomen.
 2. In de begroting staat onder de noemer “uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte Overstad” gelden gereserveerd. Kennelijk heeft de wethouder dat opgevat als een definitief GO voor het project. Dat is naar ons oordeel onjuist.
 3. De vastgelegde afspraak is duidelijk. Eerst de uitwerking voorleggen aan de commissie en daarna goedkeuring van het krediet.
 4. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft over deze gang van zaken schriftelijke vragen gesteld. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeenteraad akkoord kan gaan met het zomaar negeren van bestuurlijk gemaakte afspraken!