Nieuwsbrief SeniorenPartij Alkmaar

NIEUWSBRIEF NO: 2-2014senioren

 

Ontwikkeling ledental van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA):

Het steeds stijgend aantal leden bewijst dat de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) een belangrijke factor van betekenis aan het worden is. Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) bedankt alle leden voor het gestelde vertrouwen en zullen dat sámen met u bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zeker waar maken!!

 

19 november 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Alkmaar:

In tegenstelling tot de andere gemeenten in Nederland wordt in Alkmaar de gemeenteraadsverkiezingen niet in maart 2014 maar 19 november 2014 gehouden.  Deze gemeenteraadsverkiezing is op een andere datum vastgesteld in verband met de gemeentelijke herindeling. Schermer en Graft-de Rijp gaan dan tot de gemeente Alkmaar behoren.

Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is druk bezig met de voorbereidingen voor de a.s. campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Zoals onze statuten voorschrijven is formeel het bestuur aangewezen als kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Voorts zullen spoedig de commissies van start gaan om te komen tot een verkiezingsprogramma. Het raamwerk is vrijwel gereed en nu is het zaak om met de leden en vertegenwoordigers van organisaties te gaan praten.

Ook de campagnecommissie zal snel van zich laten horen.

Al die activiteiten kunnen we natuurlijk niet alleen en daarom vragen wij uw hulp. Lees de oproep hieronder!!

 

Met de Ouderenpartij Noord–Holland, vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Holland, is regelmatig contact over de gemeenteraadsverkiezingen. Tot onze grote vreugde hebben zij een donatie voor het jaar 2013 overgemaakt en een toezegging gedaan om ons financieel te ondersteunen bij onze campagneactiviteiten. Om die acties allemaal  te kunnen betalen is veel geld nodig, vandaar dat wij u verzoeken de contributie z.s.m. over te maken. De contributie is voor het jaar 2014 ongewijzigd gebleven n.l. € 12,-. De penningmeester, de heer Koos Boersen is met uw snelle overmaking heel blij.

 

OPROEP AAN ONZE LEDEN:

Om te komen tot een goede evenwichtige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen roepen we de leden op om zich aan te melden voor een plaats op de kandidatenlijst.  Ook kunt u als leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)  zelf kandidaten voordragen voor een plaats op de kandidatenlijstMet de kandidaatstellingscommissie kan dan van gedachten worden gewisseld.

Nadere informatie over deze procedure kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, de heer Arie Epskamp, Tirolstraat 96, 1827 EW Alkmaar. Telefoon: 072-5618215 of via het mailadres: info@seniorenpartijalkmaar.nl  Alle gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Wij vragen ook leden om zich beschikbaar te stellen voor twee commissies n.l. de commissie

verkiezingsprogramma en de campagnecommissie.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur, mw. Ank Rademaker, Karinthiëstraat 12, 1827 EP Alkmaar. Telefoon: 06-25016016.

 

Ontwikkelingen thuiszorg:

In de pers verscheen het bericht dat de staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid overleg ging voeren met organisaties voor thuishulp en betrokken gemeenten iv.m. het dreigende ontslag van vele thuishulpen. De oorzaak van het ontslag ligt in de decentralisatie van taken met een veel krapper budget.

Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft een brief verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders en de vraag  neergelegd of er al zicht bestaat op welke manier de Alkmaarse partners op deze kwestie gaan inspelen. De SeniorenPartij Alkaar (SPA) heeft aangegeven dat alles op alles moet worden gezet om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden en dat deze kwetsbare groep op ons moet kunnen blijven rekenen.

Het College van Burgemeester en Wethouders is in een uitgebreide reactie op onze vragen en opmerkingen ingegaan.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris van het bestuur.

 

PvdA en VVD negeren oproep ouderenbonden:

De regeringspartijen PvdA en VVD hebben zich niets aangetrokken van een oproep van de samenwerkende ouderenorganisaties om een Tweede Kamer motie aan te nemen. In de motie werd gevraagd om ouderen te compenseren voor hun koopkrachtverlies.

 

De motie werd ingediend bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn. Alle kamerleden kregen een Email van de samenwerkende ouderenorganisaties met de oproep de motie te steunen.

In de motie wordt aangetoond dat de koopkrachtontwikkeling voor ouderen in 2013 en 2014 een stuk nadeliger uitpakt dan voor andere groepen. Een rechtvaardig inkomensbeleid betekent dat gelijke koopkrachtontwikkeling voor alle inkomensgroepen nagestreefd moet worden. Daarom werd bij motie opgeroepen om de Wet Koopkrachttegemoetkoming voor iedere AOW-gerechtigde in stand te houden of te zorgen voor vergelijkbare compensatie.

 

De Kamer was er  al op gewezen dat als gevolg van de door de regering voorgestelde maatregelen ouderen zouden worden geconfronteerd met een forse koopkrachtdaling die varieert van -1.8% tot 6.1%. De regeringspartijen PvdA en VVD verwierpen de motie!!!

 

Dagelijks bestuur:senioren

Voorzitter: Arie Epskamp

Telefoon: 06-41755123

Secretaris:  Ank Rademaker

Telefoon: 06-25016016

Penningmeester: Koos Boersen

Telefoon: 072-5618303

 

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is 16 augustus 2012 opgericht. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en het maatschappelijk welzijn van alle inwoners. DeSeniorenPartij Alkmaar (SPA) staat voor een veilige samenleving op straat en thuis, wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken.

 

Bankrelatie: Triodos Bank, Rekeningnummer 25.47.95.935 t.n.v. SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Nieuwsbrief 1 2013 SeniorenPartij Alkmaar

 

           senioren                                                                                                                               

NIEUWSBRIEF NO: 1-2013
SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

 

 

 

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is 16 augustus 2012 opgericht. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en het maatschappelijk welzijn van alle inwoners. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) staat voor een veilige samenleving op straat en thuis, wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken.

Dreigende sluiting van Alkmaarse buurt-en wijkcentra:

Er is een brief geschreven aan het College van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de dreigende sluiting van Alkmaarse buurt- en wijkcentra. Volgens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) maakt het college zijn begroting sluitend ten koste van het welzijnswerk voor jongeren en senioren. Het college stuurt aan op paracommercie bij de buurthuizen en dat is oneerlijke concurrentie. Volgens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kan van vrijwilligers niet gevraagd worden een buurtonderneming op te zetten. Dat zou ook moeten gebeuren om de Vlijthof, een ontmoetingsplek voor senioren, in De Mare open te houden.

Het College van Burgemeester en Wethouders nam onze brief voor kennisgeving aan!!

Miljoen voor ouderen:

Bij de totstandkoming van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim één miljoen euro voor ouderen.  Dat is ook zeker nodig, wij vroegen aan de raadsgriffie van Alkmaar de meest recente nota ouderenbeleid op. Wij kregen toen toegezonden het WMO beleidskader 2012. Het ouderenbeleid is hierin verwerkt. Er is dus geen specifieke nota ouderenbeleid. De laatste dateert van 1990, aldus de griffie d.d. 25 september 2012.  

Het is prachtig om bedragen voor nieuw beleid uit te trekken maar dat vraagt wel een degelijke afweging. WMO-AWBZ komen eraan en zorgen voor een groot financieel beslag en dat eist voorzichtigheid met de uitgaven. Nu is er een toezegging voor één miljoen euro zonder beleidsvoornemens. Wij pleiten ervoor om eerst de beleidsvoornemens in beeld te brengen en dan de financiële consequenties te beoordelen en af te wegen tegenover andere belangrijke ontwikkelingen in en voor de stad.

Ook deze brief nam het College van Burgemeester en Wethouders voor kennisgeving aan!!

 Conferentie Zilveren kracht in opmars:

De gemeente Alkmaar organiseert 25 mei a.s. een interne conferentie onder de naam: “zilveren kracht in opmars”. Men wil, aldus een artikel in de Alkmaarsche Courant, de vitale grijsaard inzetten op velerlei terrein. Genoemd wordt o.a. het Seniorenweb en het Gilde Nederland. Stuk voor stuk waardevolle zaken. Gewezen wordt ook nog op vele vormen van vrijwilligerswerk, huisbezoek e.d. Achtergrond van de activiteiten is zo lang mogelijk de kennis, ervaring en levenskunde in te zetten omdat dat de beste manier is om gezond en vitaal ouder te worden. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de indruk dat genoemde activiteiten vooral zijn afgestemd op de reeds met pensioen zijnde oudere maar er is veel meer aan de hand.

Het UWV meldde in februari 2011 dat de werknemer van 48 jaar of ouder bij het verliezen van de baan slechts 2% kans heeft op een nieuwe baan!! UWV noemt die leeftijdscategorie senior en slecht bemiddelbaar!! Reden voor het UWV om extra aandacht aan deze doelgroep te besteden.

Het lokale seniorenbeleid moet naar onze indruk hierop aansluiten en aandacht schenken aan de sociaal economische kant. Met andere woorden: De gemeente Alkmaar zou hierin een rol moeten en willen spelen. Zoals in het verleden afspraken werden gemaakt met werkgevers om op de arbeidsmarkt moeilijk plaatsbare jongeren aan het werk te helpen zou ook in regionaal verband de hand naar senioren moeten worden uitgestoken.  Alleen aandacht voor vrijwilligerswerk, huisbezoeken en een musical opvoeren is ons veel te mager. Overigens past een dreigende sluiting van het seniorenontmoetingscentrum de Vlijthof in de Mare natuurlijk niet in de te ontwikkelen visie op de vitale ouderen.

Wij zijn een groot voorstander van het houden van zo’n conferentie maar wij verwachten dan dat er naast mooie activiteiten voor reeds gepensioneerden ook ruimte is voor een actief sociaal/economisch senioren beleid.

Zodra er gelegenheid is om in te spreken over dit onderwerk bij de raadscommissie en/of gemeenteraad maken we daar gebruik van.

Relatie met de landelijke 50lus partij:

De voorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft op verzoek van 50plus gesproken met een vertegenwoordiger van die partij.  Er werd gezocht naar de mogelijkheid om te komen tot nauwe samenwerking tussen de ouderenpartijen/seniorenpartijen en 50plus. De suggestie van 50plus was om lokale seniorenpartijen te ondersteunen richting de gemeenteraadsverkiezingen. Richting de verkiezingen 2018 zou dan moeten worden bezien of samengaan een optie zou zijn.  Als voorlopige tegenprestatie zouden de plaatselijke partijen in hun uitingen naar buiten toe moeten vermelden dat die partij met 50plus gelieerd is. Echter, 50plus heeft nu aangegeven dat er geen sprake meer kan zijn van het liëren of een samen presenteren van de partij met een lokale seniorenpartij waar dan ook in Nederland. Alle ontwerpen voor het nieuwe briefpapier e.d. weer in de prullenbak.

Kortom: de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) gaat onafhankelijk de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in!

Voorbereidingen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma 2014:

U kunt als leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kandidaten voordragen voor een plaats op de kandidatenlijst t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Deze namen kunt u schriftelijk doorgeven aan het secretariaat t.a.v. mw. Ank Rademaker.

Aandachtspunten voor het verkiezingsprogramma kunt u eveneens schriftelijk toesturen aan het secretariaat.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Arie Epskamp

Telefoon: 06-41755123

Secretaris:  Ank Rademaker

Telefoon: 06-25016016

Penningmeester: Koos Boersen

Telefoon: 072-5618303   

Secretariaat :

Karinthiëstraat 12
1827 EP Alkmaar
Tel: 06-25016016