” Van het gas af ? “

Fractieleider Arie Epskamp zegt dat de Europese Commissie op het punt staat om aardgas juist als duurzame energiebron aan te wijzen. Of dat ook meteen Europees beleid wordt, valt volgens hem weliswaar niet te zeggen, maar wat Brussel ook besluit, Alkmaar moet zich beraden ’op de gewenste route naar het Klimaatakkoord’. Wat de Seniorenleider betreft moet de ’brede conferentie’ er eentje worden zonder blokkades vooraf.

Gekkigheid

Epskamp wijst er nog maar weer eens op dat Nederland van het gas af wil, maar dat Duitsland 750 euro subsidie geeft voor wie juist een gasaansluiting neemt. ’Gekkigheid’, vindt Epskamp ’die het vertrouwen in de overheid niet bevordert’.

Overigens stookt een kwart van de Duitsers nog op olie en maakt het buurland al een grote milieusprong als die groep op aardgas overschakelt. Het Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie tekent daar echter wel bij aan dat op termijn ook die gasketels er aan zullen moeten. Duitsland wil net als Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn.

Weerstand

Maar hoe het ook zij, Epskamp signaleert een toenemende weerstand onder de bevolking tegen het streven naar een aardgasvrij land. ,,Het blijkt bijzonder complex”, zo schrijft hij aan het college. ,,En het is peperduur, zo rond de 40.000 euro per woning, aldus het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).”

De fractievoorzitter vraagt om een berekening per huurder of eigenaar. In ieder geval moeten burgers geen goedkope overheidsleningen opgedrongen krijgen om de energie-overstap te bekostigen. ,,Die kunnen Alkmaarders in financiële problemen brengen.”

STOP DE FINANCIËLE ARMOEDE KLIMAATMAATREGELEN!

Vragen inzake “van het gas af aanpak”.

27 maart 2021

Geacht college,

Uit recente publicaties in allerlei kwaliteitsbladen blijkt dat de Europese Commissie op het punt staat om aardgas aan te wijzen als duurzame brandstof. Div. bronnen, aldus die publicaties, rond de Europese Commissie in Brussel bevestigen deze opvatting.

E.a. zou staan in de ontwerptekst voor nieuwe regelgeving over wat Brussel wel of niet als groene investeringen wil beschouwen. Of die tekst de eindstreep haalt is natuurlijk afwachten.

Feit is wel dat er binnen Europa niet uit te leggen verschillen bestaan.

Inwoners van Duitsland krijgen circa € 750,= subsidie op de aansluitkosten als zij overstappen op aardgas, terwijl de Nederlandse overheid er juist alles aan doet om het land aardgasvrij te krijgen.

De Senioren Partij Alkmaar (SPA) heeft de volgende vragen:

  1. Vraag:

Snapt het College van Burgemeester en Wethouders dat de “gekkigheid” in verschillen van aanpak/inzicht het vertrouwen in de overheid niet bevordert?

  1. Het streven naar volledig aardgasvrij in de gebouwde omgeving stuit steeds meer op grotere weerstand. Wijkaanpak blijkt bijzonder complex. En niet in de laatste plaats is het peperduur: rond de € 40.000,= per woning, aldus het Economisch Instituut voor de Bouw (E.I.B.)

Vraag A:

Heeft het College inzicht in de actuele kosten per woning?

Vraag B:

Wat zijn de thans berekende kosten voor een eigenaar van een woning?

Vraag C:

Wat zijn de evt. kosten voor een huurder van een woning, aangenomen dat het merendeel van de kosten zal moeten worden gedragen door de huurder?

Vraag D:

In het normale economische verkeer worden kosten altijd doorberekend aan koper/huurder. De Senioren Partij Alkmaar (SPA) neemt aan dat de kosten welke niet door subsidie aan de woningcorporaties worden gedragen een op een worden doorberekend aan de huurder. Zijn hierover al afspraken bekend?

  1. Het uitgangspunt van de Senioren Partij Alkmaar (SPA) is dan géén van onze inwoners z.g. “goedkope klimaatleningen” via de (lokale) overheid opgedrongen krijgen om zo te voldoen aan het streven om aardgasvrij Alkmaar te bereiken.

Vraag A:

Bent u het met de Senioren Partij Alkmaar (SPA) eens dat we als (lokale) overheid nimmer op het pad van de overheidsleningen moeten begeven?

Vraag B:

Bent u het met de Senioren Partij Alkmaar (SPA) eens dat het mogelijk aanbieden van vorenbedoelde leningen inwoners van Alkmaar in financiële problemen zou kunnen brengen en dat de overheid juist op dat terrein een beschermende hand moet bieden?

  1. Rond 21 april verwacht de Europese Commissie de definitieve regelgeving te publiceren. De huidige opvattingen van de verschillende landen lopen nogal uiteen en werkt rechtsongelijkheid in de hand en dat kan naar het oordeel van de Senioren Partij Alkmaar (SPA) toch niet de bedoeling van de Europese Unie zijn.

Vraag A:

Bent u het met de Senioren Partij Alkmaar (SPA) eens dat na publicatie van de definitieve regeling het zeer gewenst is, wat die regelgeving ook gaat inhouden, ons in een themabijeenkomst te beraden op de meest gewenste route richting het Klimaatakkoord waarbij op voorhand géén blokkades worden opgeworpen?

Vraag B:

De Senioren Partij Alkmaar (SPA) gaat ervan uit dat u positief zult reageren op het voorstel tot het houden van een brede conferentie. Suggestie is dan ook om een palet aan deskundigen uit te nodigen. Voor de beantwoording dank ik u hartelijk.

Arie Epskamp – Fractievoorzitter Senioren Partij Alkmaar (SPA)