Opiniestuk Regionaal woningzoekende slachtoffer van: ???

Opiniestuk Regionaal woningzoekende slachtoffer van: ???

Het Noord Hollands Dagblad kopt vrijdag 14 mei 2021: “Veel huizen nodig voor A’dammers”. De Woningmakers ( het overleg tussen ontwikkelaars, makelaars, gemeenten en corporaties) zijn het blijkbaar met elkaar eens dat er in de komende jaren vele duizenden woningen moeten worden gebouwd voor woningzoekenden uit Amsterdam. Men heeft het dan vooral over koopwoningen!!. Onder het motto “ bouwen, bouwen, bouwen” wordt de indruk gewekt dat dit de regionaal woningzoekende, aangewezen op een huurwoning, aan een huis helpt. Maar is dat ook zo? In de periode 2018 – 2020 opgeleverde nieuwbouwplannen, zijn 1384 woningen opgeleverd waarvan 574 in de betaalbare huur (cat 1 en 2). Dat oogt een goed resultaat te zijn, maar op een totale woningvoorraad van ruim 51.000 (!) uiterst mager. Het aantal actief woningzoekenden in de regio Alkmaar betreft ruim 13.000 en in Alkmaar zijn 800 woningen van huurder gewisseld. Er is krapte op de woningmarkt, de prijs voor een koopwoning rijst de pan uit en het is beschamend hoeveel geld er wordt gevraagd voor huureenheden ( zowel woningen, kamers etc). Voeg daarbij toe dat huurwoningen aan de meest biedende worden verkocht. Amsterdammers, de loper wordt voor u uitgelegd! Alkmaar heeft zich, zonder te weten wat daarvan de effecten waren, gewillig aangemeld bij de Metropool Regio Amsterdam. Wat daarvan de lusten zijn is maar zeer de vraag; de lasten kondigen zich inmiddels aan. De Amsterdammer heeft het voorzien op Alkmaar en de regio. Met een verhoudingsgewijs veel hogere opbrengst van de verkoop van de eigen woning richt men zich onder andere op de regio Alkmaar. De tekst van genoemd artikel lezende: de gemeente Alkmaar heet vele duizenden Amsterdammers van harte welkom in de steeds duurder wordende koopwoning! Verbazingwekkend dat de corporaties in die zin meewerken en het niet meer opnemen voor hun doelgroep, de regionaal woningzoekende(n). Sta op en vorm boven het Noordzeekanaal een front tegen die ontwikkeling en bedien je ingeschrevenen! BAR Huishoudens! ​Al jaren wordt de Alkmaarse politiek geïnformeerd over de (toenemende) druk op de woningmarkt voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. Kwetsbaren die zonder bijzonder ingrijpen in de verdeling van de betaalbare huurwoningen niet kunnen worden gehuisvest. Per jaar lukt dat wel voor ca. 100 huishoudens. Sinds kort, maar na nu blijkt langer bekend, is er sprake van een nieuwe categorie woningzoekenden, n.l. de BAR huishoudens , oftewel de bewoners van andere ruimten. Wat nu? Weer een andere categorie van ca. 10.000 (zie ABF Woningmarktregio Alkmaar). Wie worden daar nu mee bedoeld? Maar gelet op de benaming mag worden aangenomen dat ook die huishoudens gehuisvest moeten worden in woningen met een betaalbare huur (cat 1 en 2). Alkmaar, een gemeente steeds meer voor mensen met geld. In het begin van deze eeuw bedroeg de verhouding koop:huur 50:50. Inmiddels is dat 60:40. De plannen voor nieuwbouw die er liggen bestaan voor het overgrote deel uit koopwoningen want “anders kan het niet uit”. Dat houdt in dat de Alkmaarders die op een huurwoningen aangewezen zijn en blijven steeds minder te kiezen hebben. De Alkmaarse koper zal in de huidige markt moeten opbieden tegen anderen , waaronder velen uit andere regio’s bijvoorbeeld de regio Amsterdam. Het is door de hond of door de kat gebeten worden. De steun voor de Alkmaarse woningzoekende op de huurmarkt schiet schromelijk tekort! Alkmaar is centrumgemeente in Noord-Holland Noord. Eens zien wie na de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 daadwerkelijk voor die categorie het vuur uit de sloffen loopt!! De gemeenteraadsfractie van de Senioren Partij Alkmaar (SPA) Cor van Vliet

Belgische Regering keurt bouw van twee tot drie gascentrales goed – ‘onaanvaardbaar’ voor milieugroepen

De komende jaren worden in België 2 à 3 nieuwe gascentrales gebouwd. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Millieuorganisaties noemen de beslissing ‘onaanvaardbaar’, de elektriciteitsbedrijven vinden dat de regering ‘te krap’ zit met hooguit drie gascentrales.

Regering keurt bouw van twee tot drie gascentrales goed - 'onaanvaardbaar' voor milieugroepen
Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) op 30 april 2021

De nieuwe gascentrales moeten er voor zorgen dat het licht blijft branden als in 2025 de kerncentrales sluiten, en dat ons land de overstap naar hernieuwbare energie kan maken.

De ministerraad keurde het wettelijk kader goed voor het CRM-mechanisme, oftewel het capaciteitsvergoedingsmechanisme: het steunsysteem voor investeerders in extra productiecapaciteit. Die steun zal worden toegekend via een veiling. Tinne Van der Straeten (Groen), federaal minister van Energie, wil via dat kader de bouw van gascentrales rendabel maken.

Drie tot vier jaar

De regering heeft vrijdag het volume vastgelegd voor de veiling in oktober. Het gaat om steun voor de bouw van productie die tot vier jaar nodig heeft om gebouwd te worden, bijvoorbeeld gascentrales. Maar ook andere technologie komt in aanmerking. In oktober wordt steun toegekend voor 2,3 GW. Daarbij wordt het aantal nieuwe gascentrales beperkt tot een minimum. Concreet zullen twee tot maximum drie gascentrales worden gebouwd, elk goed voor zowat 800 MW of de capaciteit van een middelgrote kerncentrale. Wie het laagste biedt op de veiling, kan dan gaan bouwen als de nodige vergunningen binnen zijn.

Reacties: ‘Onaanvaardbaar’ tot ‘Te krap’

Op de bouw van gascentrales komt kritiek van milieugroepen die ‘geen fossiel gas’ voor de productie van elektriciteit willen. Ze manifesteerden onder meer voor het partijkantoor van Groen.

Ook na de bekendmaking van de beslissing reageerden ze afwijzend. Subsidies voor fossiele brandstoffen kunnen we ‘onmogelijk aanvaarden’, aldus milieubewegingen Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie in een gemeenschappelijk bericht.

‘Dit is een gemiste kans om radicaal in te zetten op innovatieve technologieën zoals vraagsturing en een versnelde uitbouw van hernieuwbare energie’, aldus de milieuorganisaties. Dat er maar 2 à 3 nieuwe centrales bijkomen, in plaats van het dubbele waar eerder sprake van was, is een ‘verdienstelijke beperking van de schade’, klink het nog. De milieubewegingen wijzen vooral met een beschuldigende vinger naar de vorige regering.

Febeg, de federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vindt de bouw van 2 à 3 nieuwe gascentrales dan weer ‘te krap’ om de uitstap uit kernenergie te compenseren.

‘Het vervangen van 6 GW aan nucleaire capaciteit door 2,3 GW aan gascentrales is krap’, zegt Marc Van den Bosch, topman van Febeg. In 2024 wordt wel nog 1,4 GW extra capaciteit geveild. ‘Maar dan is het laat voor de bouw van grootschalige productie’.

Volgens de sector was het realistischer geweest om 3 à 4 nieuwe gascentrales te bouwen. ‘We hadden gehoopt op 3 à 3,5 GW aan capaciteit’. De stroomproducenten vrezen dan ook dat België zich bij krapte ‘wel heel erg afhankelijk van het buitenland maakt’ voor zijn energiebevoorrading.

BRON knack.be

” Van het gas af ? “

Fractieleider Arie Epskamp zegt dat de Europese Commissie op het punt staat om aardgas juist als duurzame energiebron aan te wijzen. Of dat ook meteen Europees beleid wordt, valt volgens hem weliswaar niet te zeggen, maar wat Brussel ook besluit, Alkmaar moet zich beraden ’op de gewenste route naar het Klimaatakkoord’. Wat de Seniorenleider betreft moet de ’brede conferentie’ er eentje worden zonder blokkades vooraf.

Gekkigheid

Epskamp wijst er nog maar weer eens op dat Nederland van het gas af wil, maar dat Duitsland 750 euro subsidie geeft voor wie juist een gasaansluiting neemt. ’Gekkigheid’, vindt Epskamp ’die het vertrouwen in de overheid niet bevordert’.

Overigens stookt een kwart van de Duitsers nog op olie en maakt het buurland al een grote milieusprong als die groep op aardgas overschakelt. Het Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie tekent daar echter wel bij aan dat op termijn ook die gasketels er aan zullen moeten. Duitsland wil net als Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn.

Weerstand

Maar hoe het ook zij, Epskamp signaleert een toenemende weerstand onder de bevolking tegen het streven naar een aardgasvrij land. ,,Het blijkt bijzonder complex”, zo schrijft hij aan het college. ,,En het is peperduur, zo rond de 40.000 euro per woning, aldus het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).”

De fractievoorzitter vraagt om een berekening per huurder of eigenaar. In ieder geval moeten burgers geen goedkope overheidsleningen opgedrongen krijgen om de energie-overstap te bekostigen. ,,Die kunnen Alkmaarders in financiële problemen brengen.”

STOP DE FINANCIËLE ARMOEDE KLIMAATMAATREGELEN!

Vragen inzake “van het gas af aanpak”.

27 maart 2021

Geacht college,

Uit recente publicaties in allerlei kwaliteitsbladen blijkt dat de Europese Commissie op het punt staat om aardgas aan te wijzen als duurzame brandstof. Div. bronnen, aldus die publicaties, rond de Europese Commissie in Brussel bevestigen deze opvatting.

E.a. zou staan in de ontwerptekst voor nieuwe regelgeving over wat Brussel wel of niet als groene investeringen wil beschouwen. Of die tekst de eindstreep haalt is natuurlijk afwachten.

Feit is wel dat er binnen Europa niet uit te leggen verschillen bestaan.

Inwoners van Duitsland krijgen circa € 750,= subsidie op de aansluitkosten als zij overstappen op aardgas, terwijl de Nederlandse overheid er juist alles aan doet om het land aardgasvrij te krijgen.

De Senioren Partij Alkmaar (SPA) heeft de volgende vragen:

  1. Vraag:

Snapt het College van Burgemeester en Wethouders dat de “gekkigheid” in verschillen van aanpak/inzicht het vertrouwen in de overheid niet bevordert?

  1. Het streven naar volledig aardgasvrij in de gebouwde omgeving stuit steeds meer op grotere weerstand. Wijkaanpak blijkt bijzonder complex. En niet in de laatste plaats is het peperduur: rond de € 40.000,= per woning, aldus het Economisch Instituut voor de Bouw (E.I.B.)

Vraag A:

Heeft het College inzicht in de actuele kosten per woning?

Vraag B:

Wat zijn de thans berekende kosten voor een eigenaar van een woning?

Vraag C:

Wat zijn de evt. kosten voor een huurder van een woning, aangenomen dat het merendeel van de kosten zal moeten worden gedragen door de huurder?

Vraag D:

In het normale economische verkeer worden kosten altijd doorberekend aan koper/huurder. De Senioren Partij Alkmaar (SPA) neemt aan dat de kosten welke niet door subsidie aan de woningcorporaties worden gedragen een op een worden doorberekend aan de huurder. Zijn hierover al afspraken bekend?

  1. Het uitgangspunt van de Senioren Partij Alkmaar (SPA) is dan géén van onze inwoners z.g. “goedkope klimaatleningen” via de (lokale) overheid opgedrongen krijgen om zo te voldoen aan het streven om aardgasvrij Alkmaar te bereiken.

Vraag A:

Bent u het met de Senioren Partij Alkmaar (SPA) eens dat we als (lokale) overheid nimmer op het pad van de overheidsleningen moeten begeven?

Vraag B:

Bent u het met de Senioren Partij Alkmaar (SPA) eens dat het mogelijk aanbieden van vorenbedoelde leningen inwoners van Alkmaar in financiële problemen zou kunnen brengen en dat de overheid juist op dat terrein een beschermende hand moet bieden?

  1. Rond 21 april verwacht de Europese Commissie de definitieve regelgeving te publiceren. De huidige opvattingen van de verschillende landen lopen nogal uiteen en werkt rechtsongelijkheid in de hand en dat kan naar het oordeel van de Senioren Partij Alkmaar (SPA) toch niet de bedoeling van de Europese Unie zijn.

Vraag A:

Bent u het met de Senioren Partij Alkmaar (SPA) eens dat na publicatie van de definitieve regeling het zeer gewenst is, wat die regelgeving ook gaat inhouden, ons in een themabijeenkomst te beraden op de meest gewenste route richting het Klimaatakkoord waarbij op voorhand géén blokkades worden opgeworpen?

Vraag B:

De Senioren Partij Alkmaar (SPA) gaat ervan uit dat u positief zult reageren op het voorstel tot het houden van een brede conferentie. Suggestie is dan ook om een palet aan deskundigen uit te nodigen. Voor de beantwoording dank ik u hartelijk.

Arie Epskamp – Fractievoorzitter Senioren Partij Alkmaar (SPA)