SENIORENPARTIJ ALKMAAR: ZONDER ZICHT OP INTEGRAAL SENIORENBELEID GEEN GOEDKEURING BEGROTING 2021!

De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) heeft tegen de begroting 2021 gestemd: het College van Burgemeester en Wethouders ( VVD, GroenLinks, CDA, D66 en de PvdA) weigerde voor de zoveelste maal niet in te gaan op ons verzoek te komen met een integraal seniorenbeleid.Bijna 45000 Alkmaarders zijn 50 jaar of ouder. Het kan dan toch niet zo zijn dat daar waar wel sprake is van een Dierenwelzijnsbeleid en Jeugdbeleid er geen samenhangend Seniorenbeleid is?Het College reageerde smalend met woorden van “ seniorenbeleid zit al versnipperd in de diverse portefeuilles”.Geen enkele wethouder is echter verantwoordelijk voor een portefeulle Seniorenbeleid!Dat moet over zijn, want zaken als eenzaamheid, verbining, dementievriendelijkheid, armoede en ( arbeids)participatie, maar ook wonen, vitaal en gezond ouder worden verdienen aandacht waarbij met en niet over senioren wordt gesproken.De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) zal, nu het College van Burgemeester en Wethouders dat nalaat, zelf komen met een voorstel hoe te komen tot een integraal seniorenbeleid. Uiterlijk in het 1e kwartaal 2021 zal een bespreekstuk in de commissie Sociaal kunnen worden behandeld. Cor van Vliet heeft de coördinatie van dit stuk.Andere onderdelen uit het begrotingsbetoog van Arie Epskamp (fractievoorzitter):* stop voorlopig met de inzet “ van het gas af”. Zolang Duitsland bij iedere nieuwe gasaansluiting subsidie betaald zijn wij op de verkeerde weg. Het jaagt onze inwoners op zinloze, extra kosten en dat wil de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) niet. Het kost velen al moeite genoeg hun baan te behouden of hun winkel overeind te houden.* uitblijven van een actuele armoedemonitor kan in deze periode gewoon niet.* nieuw jongerenbeleid zal zich moeten bewijzen alvorens (€900.000) te korten op jeugdzorg.* bestuurlijke daadkracht op de leegloopdossiers WMO en jeugdzorg is volstrekt onvoldoende.* mooie woorden over nieuwbouwwoningen, maar voor betaalbare woningen moet men naar elders verhuizen.Kortom, aan de senior wordt in de begroting 2021 nauwelijks aandacht geschonken. De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) zou andere keuzes maken. Gelukkig kunnen de inwoners van Alkmaar dat in maart 2022 ook doen!

De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd

N I E U W S B R I E F  –  M E I 2020

De menselijke maat 

 De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd. Alle leden zaten thuis achter de computer. Dat is heel vreemd. Praten tegen een scherm!

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) vindt dat we fysiek kunnen vergaderen. Sommigen zeggen dat het geen goed voorbeeld is in deze tijd. Dat verbaast ons nu weer. Het Kabinet en het Parlement worden wekelijks in de vergaderzaal bijgepraat. Wanneer je je houdt aan de voorschriften, dan kan het.

Een digitale raadsvergadering mist het debat, geen interactie, is oersaai en daarmee verlies je de betrokkenheid van onze inwoners. Met het nakomen van de voorschriften kan het veilig.

De Alkmaarse Woonnorm:

In de media is verschenen dat de fractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen de Woonnorm zou zijn. Dat vraagt om enige toelichting.

Wij zijn zeer verheugd dat het college van burgemeester en wethouders vaststelt dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen in het sociale segment moet worden gebouwd. Die woningen zijn eigendom van de woningcorporaties en bij de toewijzing kan dan met name voor de woningzoekende in (de regio) Alkmaar voorrang worden verleend.

Waar de SeniorenPartij  Alkmaar op tegen is betreft het voorstel van het college om vastgoedontwikkelaars mee te laten betalen voor infrastructuur en voorzieningen. Daardoor worden de woningen zo’n € 3000,= duurder en dat is slecht nieuws voor de starter, de jongere en de senior. Daarom hebben wij tegen het plan gestemd. De wethouder Verbruggen (PvdA) heeft eindelijk naar de adviezen geluisterd en het voorstel teruggenomen. Wordt vervolgd.

Hartelijke groeten,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA),

Arie Epskamp, Cor van Vliet, Bea v.d. Wiele en Peter v.d. Heijde

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steunt de Alkmaarse Woonnorm!

De fractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) laat weten dat zij voor de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Alkmaarse Woonnorm is, maar tegen de kostenverhoging per te bouwen woning als gevolg van het mogelijk invoeren van z.g. Bovenwijkse kosten.

Verheugd is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zelfs dat het college van burgemeester en wethouders ( van links tot rechts) vaststelt dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huur moet worden gebouwd! Bij de toewijzing van die woningen, met name eigendom van woningcorporaties, worden met name de woningzoekenden in ( de regio) Alkmaar voorrang verleend.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is zich ervan bewust dat kostenverhogingen in de ontwikkel- en bouwketen, maar zeker ook de al jaren durende schaarste in de woningvoorraad, planvorming doen stagneren. Stijgende grondprijzen, duurzaamheidsvereisten, langlopende procedures en te ver gaande bemoeizucht van de provincie Noord-Holland, zijn daar mede de oorzaak van.

Waar de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) tegen is betreft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om vastgoedontwikkelaars te laten meebetalen voor infrastructuur en voorzieningen. De woningen gaan daardoor zo’n € 3000,= duurder worden en dat wordt natuurlijk doorberekend aan de a.s. koper. Dat is slecht nieuws voor de starter, de jongere en de senior. Daarom heeft de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA),alles overwegende tegen het plan gestemd.

Tenslotte weet de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA)dat men ook van elders graag naar Alkmaar wenst te verhuizen. Dat is mooi, maar laat in de verkoop van de nieuw te bouwen ook veel ruimte voor die geïnteresseerde ( regio) Alkmaar koopwoning zoekenden.

Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek!

                                                                                  

Hard aan het werk voor senioren”

Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek!

Kijk naar elkaar om!

Heel Nederland is in de ban van corona, net als de rest van de wereld.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) roept u allemaal op om naar elkaar om te kijken.

“Bellen, appen, facetime, klop op het raam of bel aan, doe zo mogelijk een boodschap voor elkaar. Maar verlies elkaar niet uit het oog” aldus Arie Epskamp, fractievoorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Hamsteren, niet doen!

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel benadrukte deze week nog maar eens dat er meer dan voldoende voedingsmiddelen op voorraad is. Elke Nederlander heeft eten en hygiëneproducten nodig. Houd rekening met elkaar, blijf aardig tegen elkaar en zorg dat ook anderen hun boodschappen kunnen blijven doen.

Heel veel dank aan al die werkers in de zorg, de supermarktmedewerkers, politie en brandweer en alle anderen. Help elkaar!

Bereikbaarheid gemeenteraadsfractie:

Arie Epskamp: 06-41755123

a.epskamp@spa-alkmaar.nl

Cor van Vliet: 06-51422288

c.vanvliet@spa-alkmaar.nl

l

VERGROENINGSKOSTEN HUIZEN VALT FORS HOGER UIT! Burgers in de kou!

Alkmaar, 13 februari 2020

Betreft: schriftelijke vragen art 42 Rv)

Geacht College,

Al lange tijd geven het Economisch Instituut voor e Bouw en de koepel van woningcorporaties Aedes aan dat het PBL (Planbureau voor de leefomgeving), tal van kosten niet heeft meegerekend. Het PBL heeft vandaag toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat de kosten hoger uitvallen.

De nationale groene rekenaars hebben weer kritiek op de rekenmethode van PBL omdat deze uit gaat van nationale kosten en van extra kosten voor warmtetransitie, Aedes van alle eindgebruikerskosten, b.v. BTW. Men noemt dit appels met peren vergelijken. Hoe dan ook, tussen Aedes en het PBL is vastgesteld dat nu gerekend wordt met kosten die 40 tot 50% hoger liggen dan in de doorrekening van het klimaatakkoord.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de laatste doorrekencijfers?
  2. Hoe kwalificeert u de berekeningswijze en uitkomsten van PBL?
  3. Welke maatregelen gaat het College van Alkmaar nemen om te voorkomen dat onze inwoners financieel de klos zijn van het klimaatakkoord?
  4. Bent u het met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) eens dat de eerder geopperde (gemeentelijke) financiële leningen aan inwoners om te kunnen voldoen aan de klimaateisen, mede gelet op de fors oplopende kosten, onze inwoners op onredelijke kosten jaagt?
  5. Bent u het met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) eens dat het vorenstaande voor alle inwoners van Alkmaar geldt, dus huurders en eigenaren?
  6. Bent u het eens met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat het kabinet morrelt aan de belofte dat huishoudens niet duurder uit zijn met klimaatbeleid?
  7. Bent u het eens met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat wij Alkmaarse inwoners niet in de financiële kou laten staan?
  8. Bent u bereid om z.s.m. een gemeentelijke conferentie over deze problematiek te beleggen?

Voor de beantwoording bedank ik u hartelijk

Vriendelijke groet,

Arie Epskamp

SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

NIEUWSFLITS

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

Motie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kreeg brede instemming.

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkaar (SPA) kreeg de laatste maanden veel reacties van inwoners van Alkmaar dat zij belangrijke informatie van de gemeente Alkmaar, zoals het bekendmaken van vergunningen, evenementen, bestemmingsplanwijzigingen en parkeerbeleid missen omdat zij geen computer hebben  of digibeet zijn.

Het is inderdaad zo dat de gemeente Alkmaar al haar berichten digitaal laat publiceren.

Daarbij wordt naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)  dus onvoldoende rekening gehouden met mensen die dus geen computer hebben of digibeet zijn. Die groepen inwoners worden daardoor van gemeentelijke informatie buitengesloten en dat kan natuurlijk niet.

Ook de Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat de overheid niet alleen op een digitale manier met burgers moet communiceren

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aangegeven dat alle inwoners van Alkmaar in de gelegenheid moeten zijn om kennis te nemen van de gemeentelijke kennisgevingen vandaar dat wij in een motie hebben gevraagd om naast de digitale informatievoorziening door de gemeente Alkmaar óók de kennisgevingen weer te publiceren in een huis-aan-huis blad.

Onze motie werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund, behalve door de fractie van D66, die daarmee vele senioren en anderen die nog géén of onvoldoende gebruik van de digitale snelweg kunnen maken in de kou lieten staan.

Hartelijke groet,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Cor van Vliet en Arie Epskamp

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder dankzij College VVD, Groen Links, CDA, D66 en PvdA!

SLECHTE ONTWIKKELING VOOR STARTERS/JONGEREN EN SENIOREN!

Het College van Alkmaar wil vastgoedontwikkelaars laten meebetalen voor de infrastructuur en voorzieningen voor Alkmaar. Volgens het College blijft daardoor de stad aantrekkelijk en bereikbaar als Alkmaar straks zo’ n 15.000 woningen gaat bouwen. Dat aantal woningen is vreemd want tot nu toe stond in alle stukken 50 tot 60.000 woningen.
Woningmakers toonde in de commissie Bestuur en middelen aan dat de gemiddelde nieuwbouwwoning door deze maatregel zo’n € 3000,= duurder gaat worden. De bouwer rekent de extra kosten natuurlijk gewoon door naar de consument. Dat is dus slecht nieuws voor de a.s. koper van een nieuwbouwhuis in deze al overspannen huizenmarkt.
De wethouderPaul Verbruggen (PvdA) meende dat de ontwikkelaars hier ook van profiteren want als de omgeving mooier wordt dan stijgt de waarde van het huis. Daar heeft de starter,jongeren en senior natuurlijk geen boodschap aan. Feit blijft dat het te kopen huis steeds duurder wordt en feitelijk onbereikbaar voor deze doelgroep. Met dank aan College van Alkmaar ( VVD, Groen Links, CDA, D66 en de PvdA).

De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) heeft zich tegen dit onzalige plan uitgesproken!

SENIORENPARTIJ ALKMAAR: “GAAT BOUWPLAN PICASSOLAAN SENIOREN DISCRIMINEREN?”

Het Alkmaarse college gaf groen licht aan Wijnen Projectontwikkeling om een bestemmingsplan op te stellen voor drie appartementencomplexen op het perceel Picassolaan 201. Senioren Partij Alkmaar wil aan de rem trekken en maakt zich bovendien zorgen om mogelijke discriminatie van ouderen die woonruimte zoeken.

SPA is blij met nieuwbouw want hier is grote behoefte aan, maar vraagt het college of de gemeentecommissie Ruimte niet eerst geraadpleegd moet worden voordat Wijnen een bestemmingsplan opstelt. Daarnaast vraagt de fractie zich af wat het college onder de wens naar “goede architectuur” verstaat.

SPA las op 7 december in de krant dat het plan bestaat uit totaal 145 appartementen van hooguit 80 m2 en dat gedacht wordt aan “jonge stedelingen” van tussen de 20 en 35 jaar. De fractie maakt zich zorgen dat senioren daarmee buiten beeld zijn geraakt. Verder wil SPA weten wat de verhouding tussen koop en huur wordt en of de ondergrens van 30 procent betaalbare huurwoningen wordt gehaald.

Voor het bouwplan wordt ook een parkeeronderzoek gedaan. SPA wil graag zekerheid dat de omgeving niet wordt belast met extra parkeerdrukte. Tot slot wil de partij van het college graag een jaaroverzicht hebben van de gerealiseerde nieuwbouw, met specificatie van koop/huur, betaalbaarheid en specifiek daarbij prijscategorie 1 en 2.

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s 5G

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s bij uitrol van 5G kreeg geen steun van VVD, D’66, PvdA, Leefbaar Alkmaar en OPA.

De Seniorenpartij Alkmaar (SPA) maakt zich grote zorgen over de gezondheidsrisico’s die de uitrol van 5G ( electromagnetische straling) in Alkmaar met zich meebrengt. Wetenschappers zijn tot op het bot verdeeld over de thermische en biologische effecten ervan op mens en milieu en er is nog geen enkel onafhankelijk opgestelde rapportage waarin genoemde effecten gezamenlijk worden onderzocht. 

Dat is de reden dat de Seniorenpartij Alkmaar ( SPA), daarin gesteund door de mede indieners CDA en CU de gemeenteraad vroeg pas in te stemmen met de uitrol van 5G als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 5G veilig is voor de gezondheid van mens en milieu. Tijdens de stemming sloten GL en BAS zich bij de indieners aan.

Tegenstemmers beroepen zich op het feit dat “Europa het wel zal regelen” of de onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad. Begin december vindt behandeling van een wetsvoorstel tot uitrol plaats in de Tweede Kamer. 


Conclusie van de Seniorenpartij Alkmaar (SPA): technologische ontwikkeling gaat voor de gezondheid van mens en milieu: schande!!

Er is eindelijk een afspraak voor het opknappen van Station Alkmaar Noord! 

Vandaag op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad een heerlijk bericht om de dag mee te beginnen…

Er is eindelijk een afspraak voor het opknappen van Station Alkmaar Noord!
Voor de mensen die het Station niet kennen, is het misschien goed om uit te leggen dat je alleen via een trap, gevolgd door een tunnel en dan weer een trap van de ene naar de andere kant van het Station kan komen. Als je geen trappen kunt lopen omdat je minder goed ter been bent, een rollator, scootmobiel of kinderwagen hebt dan ben je genoodzaakt om een heel groot stuk om te lopen en ook weer een tunneltje onder door te gaan. Wij vonden dat het belachelijke en zeer onwenselijke situatie en sinds wij in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn maakt de Seniorenpartij Alkmaar zich hier ook al druk over. Wij hebben hier meerdere moties over ingediend en ook meerdere malen aandacht voor gevraagd. Gelukkig was de gemeenteraad het unaniem met ons eens en steunden alle partijen deze moties en dienden deze zelfs mee in! Moties die gelukkig door de inspanningen van de wethouder Nagengast nu ook uitgevoerd kunnen gaan worden. De gemeenteraad moet nog wel even akkoord gaan met het voorstel, en dan moeten we nog heel even geduld hebben maar dan zal men in 2019 toch echt gaan beginnen.
En daar doen wij het als SeniorenPartij Alkmaar dan voor…Alkmaar moet een prachtstad zijn die ook voor iedereen bereikbaar is!

 

SPITSPAAL HERENWEG: VEILIGHEID VOOROP!!

 

 

SPITSPAAL HERENWEG: VEILIGHEID VOOROP!!

 

De spitspaal op de Herenweg zorgde voor een levendige commissievergadering. Waar gaat het om?

Destijds werd door de gemeente Alkmaar, in overleg met alle partijen – zelfs tot de Raad van State aan toe – besloten tot het realiseren van de spitspaal in de Herenweg. Uitgangspunt was dat dan op een veilige manier begonnen kon worden met het realiseren van een nieuwe woonwijk. De a.s. bewoners wisten of konden weten dat de spitspaal daar geplaatst was voor de veiligheid van de langzame weggebruiker.

Nu komen er vragen van bewoners om de spitstijden te verruimen. Het wordt als belemmerend ervaren dat het gebruik van de auto om o.a. de kinderen naar school te brengen hierdoor niet mogelijk is.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft zich op het standpunt gesteld dat er nimmer concessies aan de veiligheid voor de weggebruiker mag worden gedaan. Dat was toen niet en nu dus ook niet.

Het voorstel tot verruiming van de openingstijden van de spitspaal hebben wij daarom verworpen en opgeroepen tot het maken van een allesomvattend plan om te komen tot herinrichting van de Herenweg.  Dan kunnen alle aspecten zoals doorstroming autoverkeer, aanleggen fietspaden, 30 km zone maatregelen worden meegenomen. Zo’n plan moet natuurlijk in overleg met bewoners en gemeente worden opgesteld. Het jaar 2017 kan daarvoor uitstekend worden benut. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) staat voor de veiligheid en blijft er dus bovenop zitten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) pleit voor openbaar onderwijs Vroonermeer.

 

 

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) pleit voor openbaar onderwijs Vroonermeer.

 

Een van de belangrijke verworvenheden in Nederland is de keuzevrijheid van onderwijs.

Die keuzevrijheid is voor de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steeds het uitgangspunt geweest bij het stichten van een school in een wijk. Zo ook in de wijk Vroonermeer.

De verantwoordelijk wethouder, (mw. Konijn D66), legde de keus uit één voor n.l. één basisschool onder katholiek bestuur. Dat is dus géén keus. De huidige school in de Vroonermeer, de Lispeltuut, is nu nog gehuisvest in noodlokalen en in de Multifunctionele Accommodatie. Die in 2002 opgeleverde accommodatie voldoet niet meer aan de eisen.

Het openbaar onderwijs had al 28 juni 2012 (!) een raadsbesluit op zak dat ook zij een school in de Vroonermeer konden vestigen. Het wordt dus wel eens tijd!

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft uit volle overtuiging gekozen voor de ontwikkeling van een brede school, twee scholen onder een dak –katholiek en openbaar – , een z.g. SOED.

 

Wij vinden dat met deze oplossing de keuzevrijheid optimaal wordt gediend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt tegen verruiming openingstijden tot 04.00u speelautomatenhallen.

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt tegen verruiming openingstijden tot 04.00u speelautomatenhallen.

Het huidige beleid biedt aan de exploitanten van speelautomatenhallen de mogelijkheid om tot 00.00u open te zijn. Het College van Alkmaar (OPA, VVD, CDA en D66) wil de ruimte bieden om een ruimere exploitatie mogelijk te maken en de ondernemers de ruimte bieden tot max. 04.00u. Het College wil tegemoet komen aan de wensen van de burger en ondernemers en voert tevens aan dat een verruiming van de openingstijden een gunstige invloed zal hebben op het voorkomen van gokverslaving.
Nergens uit de stukken is gebleken dat burgers om deze uitbreiding hebben gevraagd, zijn nergens bij betrokken geweest. Het verruimen van de openingstijden brengt een nog grotere druk op de binnenstad na de al aangepaste openingstijden horeca. De politie gaf toen al aan dat handhaving van de orde in stad forse problemen gaf.
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stelt daarbij ook vast dat verruiming van de openingstijden van gokhallen geen enkele positieve bijdrage kan leveren aan het tegengaan van gokverslaving. Op basis van deze twee argumenten heeft de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen de verruiming van de openingstijden van de speelautomatenhallen gestemd.

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) blij met vestiging ziekenhuis in Alkmaar maar niet akkoord met voornemen 8.000m2 kap in Alkmaarderhout.

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) blij met vestiging ziekenhuis in Alkmaar maar niet akkoord met voornemen 8.000m2 kap in Alkmaarderhout.

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is verheugd dat de Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep heeft besloten in Alkmaar te blijven. Dat is om div. redenen goed voor de stad. Maar de vernieuwbouw kost ons wel veel hoofdbrekens!!
De gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met een nieuw bestemmingsplan waarbij we nu al rekening moeten gaan houden met de mogelijke kap van 8.000m2 van de Alkmaarderhout.
Nergens is nog aangetoond dat die noodzaak van maximaal 8.000m2 er ligt. Door compacter te bouwen, en mogelijk wat hoger, kan misschien grond en groen worden ontzien. Dat vraagt dus extra inzet van het ontwerpteam.
Aangezien er geen concreet bouwplan voorlag heeft Arie Epskamp, fractievoorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) een amendement ingediend met de vraag om nu niet in het bestemmingsplan de genoemde 8.000m2 kapmogelijkheid op te nemen maar te wachten met de besluitvorming tot er een concreet bouwplan ligt.
Helaas werd dit voorstel door de coalitie, OPA, VVD, CDA en D66 van tafel geveegd. Alleen de oppositiepartijen steunden het amendement.
De prikkel om zo te komen tot een ontwerp voor het ziekenhuis waarbij er nog zorgvuldiger met grond en groen wordt omgegaan is naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) volledig uit handen gegeven en daar maken wij ons grote zorgen over!

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en BAS voor gratis openbaar vervoer Senioren!!

Dé enige ouderenpartij goed 3
SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en BAS voor gratis openbaar vervoer Senioren!!

Senioren moeten in Alkmaar gratis met openbaar vervoer kunnen reizen. Dat is de opvatting van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en BAS.
Arie Epskamp (SPA) en Ben Bijl (BAS) gaan de gemeenteraad van Alkmaar een initiatiefvoorstel voorleggen waarbij een aantal varianten worden besproken. Te denken valt aan gratis openbaarvervoer op zaterdag of in de daluren.
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en BAS willen met dit voorstel de sociale contacten van senioren verbeteren en zo een bijdrage leveren aan het tegengaan van eenzaamheid.
De verwachting is dat het initiatiefvoorstel nog dit jaar in de gemeenteraad van Alkmaar zal kunnen worden behandeld waarbij tevens een financiële dekking zal worden gepresenteerd.

HOEZO SERIEUS NEMEN?

Dé enige ouderenpartij goed 3

HOEZO SERIEUS NEMEN?

Wat is er toch aan de hand met het Alkmaars College van Burgemeester en Wethouders?

Je zou toch bijna gaan denken dat ze vergeten zijn dat er een gemeenteraad bestaat.

Vanochtend, 3 augustus, lezen wij in de Alkmaarse Courant dat er een persconferentie op het laatste moment is afgeblazen.

De wethouders Kloos en Nagengast zouden het collegebesluit presenteren rond het mogelijk weer invoeren van het tweerichtingenverkeer Bierkade/Wageweg.  Op het laatste moment werd de persconferentie afgelast want er moesten nog “ wat punten en komma’s worden aangepast”.

Hoe bestaat het toch dat zo een majeur besluit tijdens het zomerreces wordt gepresenteerd!! Geen vooraankondiging richting de gemeenteraad…helemaal niets!

Fietsersbond, Hart van Alkmaar maar ook de politieke partijen, dat wil zeggen, in ieder geval de oppositiepartijen waren nergens van op de hoogte.

Hoe bedoel je partijen serieus nemen?

 

Is dit dan het enige grote besluit? Welnee!!

Kort geleden kwam het besluit van het ziekenhuis naar buiten. Verheugend dat het ziekenhuis in Alkmaar blijft, en dat ze deze beslissing genomen hebben. Dat is belangrijk, belangrijk voor de zorg, belangrijk voor de werkgelegenheid!

Maar ook hier zijn zaken aan de orde waar de gemeenteraad over moet praten.

Financiële garantstellingen over jaren, wij kennen het bedrag niet maar moeten er nog wel wat van vinden,  parkeergelegenheid in de directe omgeving van het ziekenhuis wordt voor rekening van de gemeente Alkmaar opgelost maar wij weten van niets en moeten nog wat vinden!

Er wordt een ingreep gedaan in de Alkmaarse Hout voor 8000m2. Compensatie t.z.t. in en rond het nieuw aangelegde ziekenhuisdeel. Hoe dan, welke garanties?

 

Het mag dan reces oftewel  komkommertijd zijn, maar dit soort besluiten en met name de manier waarop het gecommuniceerd wordt getuigd wat ons betreft niet van ordentelijk bestuur.

 

Arie Epskamp

Kirsten Dielemans

3 augustus 2016

 

BENEN OP DE GROND!

Dé enige ouderenpartij goed 3

BENEN OP DE GROND!

Afgelopen week werden de jaarstukken 2015 gepresenteerd met een beter financieel beeld dan de jaren daarvoor. De coalitiepartijen (OPA. CDA, VVD en D66) duikelden over elkaar heen om u te vertellen dat dankzij het geweldige beleid dit resultaat was bereikt. De inzet van wethouder Dijkman is zeker prijzenswaardig. Het betere financiële resultaat een gevolg van eigen beleid?
Feiten:
1. de gemeente ontving een niet verwachte hogere bijdrage van het Rijk,
2. de rentestand is historisch laag,
3. er is een overschot in het sociaal domein(!) en niet te vergeten
4. de aangetrokken nieuwe langlopende leningen.
Totale schuld circa 278 miljoen euro!
Conclusie: gaat beter maar benen op de grond a.u.b.!

Voorjaarsnota 2017-2020, VERKEERDE KEUZES

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA), dé enige ouderenpartij van Alkmaar, heeft aangegeven dat deze voorjaarsnota niet de onze is. De nota is richtingbepalend voor het beleid de komende jaren en wij vinden dat er verkeerde keuzes worden gemaakt.
€ 4 miljoen investeren in een tweerichtingverkeer Bierkade is onnodig en weggegooid geld!
Van belang is investeren in goede dienstverlening, voldoende medewerkers om de WMO snel te kunnen uitvoeren. De coalitie geeft aan dat er meer geld nodig is om het coalitieakkoord uit te voeren. Om nu de zwaluw, die met hele kleine vleugeltjes, naar de zomer tracht te vliegen, nu alweer extra te belasten is naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) een verkeerde keuze.
Het college zou werk maken van seniorenbeleid maar weet u:
Verdraaid jammer dat in de hele voorjaarsnota het woord SENIOR niet ÉÉN keer voorkomt!

U begrijpt dat wij deze voorjaarsnota niet zullen steunen.
Wij bedanken de inwoners van Alkmaar voor hun waarderende woorden en staan open voor uw suggesties en opmerkingen.

SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) PIKT SIGNALEN OP OVER KORTINGEN OP HOEVEELHEID THUISZORG

Bron www.alkmaarcentraal.nl

 

spafoto

SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) PIKT SIGNALEN OP OVER KORTINGEN OP HOEVEELHEID THUISZORG
De rechter beperkt gemeenten steeds vaker in mogelijkheden om minder uren thuishulp te vergoeden. De voorwaarden voor keukentafelgesprekken en algemene voorzieningen worden in de rechtszaal steeds scherper afgebakend. Bijvoorbeeld over hoe intensief een keukentafelgesprek moet zijn of hoe een “algemene voorziening voor thuishulp” er uit moet zien.

Daarnaast is het principe dat drie uur huishoudelijke hulp “algemeen gebruikelijk” is door de bestuursrechter van de rechtbank Gelderland afgelopen maandag verworpen. De individuele omstandigheden van de inwoners moeten in het besluit worden betrokken.

Het wordt steeds duidelijker dat je als gemeente heel grondig naar de individuele situatie moet kijken en dat keukentafelgesprekken dus niet het sluitstuk van het proces kunnen en mogen zijn.

De SeniorenPartij Alkmaar krijgt signalen dat er gekort wordt op voorzieningen en stelt het college hierover schriftelijke vragen. De fractie vraagt onder welke aangescherpte voorwaarden –gelet op de thans beschikbare jurisprudentie– keukentafelgesprekken plaatsvinden, hoe vaak dit tot vermindering van thuiszorg leidde, wat de besparing was en hoeveel bezwaarprocedures er sinds de invoering zijn geweest.