mrt 10

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt tegen plan van Everdingenstraat fase 2.

Gisteravond heeft de gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen het plan van Everdingenstraat gestemd.
Wanneer je als partij akkoord gaat met de voorgestelde afgifte van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen om zo de bouw van meer woningen mogelijk te maken moeten er toch zeer zwaarwegende, maatschappelijke en volkshuisvestelijke argumenten zijn.

De verklaring is nodig omdat het bestemmingsplan bebouwing op die plek niet toestaat. Eerder hadden wij de wethouder de opdracht meegegeven om in overleg met buurt en ontwikkelaar te komen met een ander plan, minder huizen en meer groen.

Wij hebben het nieuwe plan nauwkeurig bestudeerd en komen tot de conclusie dat niet wordt voldaan aan de uitgangspunten van goede ruimtelijke ordening. De afstand tussen de woningen is o.i. te krap, de bewoners van Everstaete moeten bij de gedachte bebouwing het voortaan stellen zonder invallend zonlicht!
De stedebouwkundige-en beeldkwaliteit vinden wij onvoldoende. Het gekozen woningtype geeft naar ons oordeel een benauwend straatbeeld en versterkt de indruk van een grote bouwmassa.
Wij hebben ook gekeken naar de bestaande zichtlijnen en het stratenpatroon. Het plan tast naar ons oordeel de wijk blijvend aan en dat vinden wij vanuit cultuurhistorische overwegingen onjuist.
Uit het memo van de wethouder d.d. 6 maart blijkt overduidelijk dat er voorlopig geen extra groen kan worden geplaatst ivm rioleringswerkzaamheden tot 2018 en dat bij de herinrichting t.z.t. dat op kleine schaal maar kan.
De ingediende motie van de VVD rond parkeerplaatsen en groenvoorzieningen is niet serieus te nemen. Deze werd alleen ingediend om gisteravond niet tegen te hoeven stemmen en hiermee het collegevoorstel te redden!
De wijkvereniging was wederom niet betrokken bij deze VVD motie. De zo geroemde burgerparticipatie ligt hier opnieuw op zijn gat. Al met al reden voor ons om tegen het voorstel te stemmen.

feb 26

HET GELIJK VAN DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) BIJ PRECARIOHEFFING

WEET U HET NOG?
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) wees er tijdens de behandeling van de Voorjaars- en zomernota er nog op, de oneerlijke heffing van precario. Precario is een belasting op ondergrondse nutsvoorzieningen. De nutsbedrijven rekenen die heffing door aan de consument, aan U dus!. De collegepartijen van Alkmaar,OPA, VVD, CDA en D66, vonden dat best. De gemeente verkreeg daardoor meer inkomsten en dat is toch prima. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft zich van meet af aan verzet tegen deze verborgen belasting, maar kreeg daarbij alleen de steun van de oppositie.
Prettig om nu steeds meer te lezen dat “Haagse”partijen zich ook steeds meer zorgen maken over deze verborgen belasting en wat de kiezer daarvan denkt.
Kamerlid Veldman (VVD) diende deze week een amendement in om de termijn waarbinnen de precario nog geïnd mocht worden te bekorten tot 5 jaar en de gehele Kamer was het met hem eens.
Gek toch dat deze vorm van verborgen belasting nu ineens wel snel moet verdwijnen.
ZOUDEN ER SOMS VERKIEZINGEN IN AANTOCHT ZIJN? De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft daar geen last van, wij waren altijd al tegen. Het is maar dat u het weet!!

feb 13

Penningmeester Koos Boersen in memoriam

Koos

13 februari 2017 IN MEMORIAM

Met leedwezen heeft het bestuur en de gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kennis genomen van het overlijden van haar penningmeester Koos Boersen.
Hoewel we wisten dat Koos ernstig ziek was komt zijn overlijden toch nog onverwachts.
Koos was een sociaal bewogen mens, zijn leven stond in dienst van het helpen van de mens. Niemand deed tevergeefs een beroep op Koos. Stond voor een ieder klaar, ging mee naar instanties. In de Mare vervulde Koos verschillende functies, betrokken bij de huurdervereniging, de wijkraad en het Mare Nostrum. Iedereen kende Koos. Terecht verleende de burgemeester van Alkmaar aan Koos de onderscheiding: “Ereburger in goud van de gemeente Alkmaar”.
Vanaf de oprichting van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) maakte Koos deel uit van het dagelijks bestuur. Ook hier liet hij zijn betrokkenheid bij senioren en de kwetsbare positie duidelijk horen.
Voor zijn inzet en betrokkenheid zijn wij hem veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn echtgenote Jannie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Arie Epskamp fractievoorzitter SeniorenPartij Alkmaar (SPA)
Harry Engberts voorzitter SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Oudere berichten «